Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIVREMENI UVOZ

 

Privremeni uvoz kao carinski dozvoljeni postupak se potpuno odvojeno reguliše od aktivnog oplemenjivanja i treba ga razlikovati tako što se radi o carinski odobrenom postupku u okviru koga se strana roba koristi u zemlji uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

 

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Kao i kod ostalih posebnih postupaka, privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, s tim što se privremeni uvoz može odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

 

Bliže objašnjenje postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina možete preuzeti ovde.

 

Način popunjavanja ЈCI za postupak privremenog uvoza možete preuzeti ovde.

 

 Bliže objašnjenje postupka privremenog uvoza sa potpunim osobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina možete preuzeti ovde.

 

 Obrazac za privremeni uvoz/izvoz robe kao prilog usmenoj deklaraciji možete preuzeti ovde.

 

 Završetak PUR/PIR postupka - dodatne mogućnosti u popunjavanju ЈCI - praćenju realizacije, možete preuzeti ovde.

 

 USMENO DEKLARISANJE ZA PRIVREMENI UVOZ/IZVOZ AMBALAŽE

 

Usmeno deklarisanje za privremeni uvoz/izvoz ambalaže je bliže objašnjeno aktom Uprave carina broj 148-03-030-02-4/3/2011, dopunu istog akta možete preuzeti ovde . Obrazac za privremeni uvoz/izvoz ambalaže takođe možete preuzeti ovde.

 

NAPLATA KOMPENZATORNE KAMATE

 

 Odredbama člana 285.  Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom  („Sl.glasnik RS“, br.93/2011 i 63/2013) propisan je način i uslovi za naplatu kompenzatorne kamate.  Aktom Uprave carina broj 148-03-030-01-368/2013 od 22.10.2013. godine bliže je objašnjen način obračuna i naplate kompenzatorne kamate.                                                              

 

                                                           

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina