Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKA VREDNOST ROBE

 

Carinska vrednost kao deo carinskog sistema propisana je odredbama čl. 38. do 57. Carinskog zakona, koje su u skladu sa Principima člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine (GATT 1994), kao i sa odredbama Sporazuma o primeni tog člana.


Metodi carinskog vrednovanja

Metodi carinskog vrednovanja propisani su čl. 39. do 45. Carinskog zakona po hijerarhijskom redosledu primene.

 

Primarni metod za utvrđivanje carinske vrednosti je transakcijska vrednost uvezene robe koja je definisana članom 39. Carinskog zakona, a koju čini stvarno plaćena ili cena koju treba platiti za robu koja se prodaje radi izvoza u Srbiju.

 

Član 39. Carinskog zakona treba tumačiti zajedno sa čl. 46. i 47. istog zakona kojima se vrši usklađivanje stvarno plaćene cene ili cene koja treba da se plati za uvezenu robu u slučajevima kada kupac snosi troškove i izdatke koji se smatraju sastavnim delom vrednosti za carinske potrebe, a koji nisu obuhvaćeni cenom uvezene robe (član 46. Carinskog zakona) i u slučajevima kada kupac snosi troškove i izdatke koji se ne smatraju sastavnim delom vrednosti za carinske potrebe, a koji su obuhvaćeni cenom uvezene robe (član 47. Carinskog zakona).

 Ukoliko se carinska vrednost ne može odrediti prema odredbama člana 39. Carinskog zakona, pristupiće se utvrđivanju vrednosti na osnovu transakcijske vrednosti istovetne robe prodate za izvoz u Srbiju i izvezene u isto ili približno isto vreme kao i roba čija se vrednost utvrđuje (čl. 40. Carinskog zakona), a ako se na taj način ne može utvrditi carinska vrednost pristupa se utvrđivanju vrednosti na osnovu transakcijske vrednosti slične robe prodate za izvoz u Srbiju i izvezene u isto ili približno isto vreme kao i roba čija se vrednost utvrđuje (čl. 41. Carinskog zakona).

 

Kod primene oba ova metoda, upoređuju se robe prodate na istom komercijalnom nivou i u približno istoj količini kao i roba koja se vrednuje. Kada takve prodaje nema, može se koristiti transakcijska vrednost robe prodate na različitim komercijalnim osnovima, odnosno u različitim količinama uz potrebna usklađivanja, pod uslovom da se takva usklađivanja mogu sprovesti na osnovu podnetih dokaza.

 

Kada se carinska vrednost uvezene robe ne može utvrditi primenom čl. 39, 40. i 41. Carinskog zakona, carinska vrednost se utvrđuje u skladu sa odredbama člana 43. tog zakona (metodom dedukcije), a to je vrednost utvrđena na osnovu cene po kojoj se uvezena, odnosno istovetna ili slična uvezena roba, prodaje u Srbiji u istom stanju u kome je uvezena, umanjena za uobičajenu proviziju ili uobičajenu dobit i opšte troškove prodaje u Srbiji za robu iste vrste ili grupe proizvoda, zatim za uobičajene troškove prevoza, osiguranja i drugih troškova koji nastaju u Srbiji kao i uvoznih i drugih dažbina koje se plaćaju prilikom uvoza ili prodaje robe.

 Ako se carinska vrednost ne može utvrditi na osnovu člana 43. Carinskog zakona, utvrdiće se na osnovu člana 44. tog zakona (obračunski metod), a to znači na osnovu vrednosti koja odgovara ukupnom iznosu vrednosti materijala i troškova nastalih u proizvodnji robe čija se vrednost utvrđuje, dobiti i opštih troškova koji se ostvaruju pri prodaji robe iste vrste ili grupe proizvoda, kao i troškova i izdataka iz člana 46. istog zakona.

 

Ukoliko se carinska vrednost za uvezenu robu ne može utvrditi primenom jednog od napred navedenih metoda, propisanih čl. 39 do 44. Carinskog zakona, ista će se utvrditi u skladu sa članom 45. tog zakona, na osnovu raspoloživih podataka.

 

Pod raspoloživim podacima se podrazumeva carinska vrednost istovetne ili slične robe utvrđena prema odredbama čl. 39. do 44. tog zakona uz manja odstupanja (na primer, u odnosu na vreme kad je ta vrednost utvrđena ili u odnosu na vrednost utvrđenu za istovetnu ili sličnu robu proizvedenu u drugoj zemlji). U nedostatku podataka za utvrđivanje carinske vrednosti uz fleksibilniju primenu prethodno propisanih metoda carinskog vrednovanja, u smislu člana 45. Carinskog zakona, može se koristiti bilo koje razumno sredstvo, kao što su cenovnici, katalozi, ponude, oglasi, mišljenje eksperata i sl.


Prava i obaveze carinskih organa

Prema članu 53. Carinskog zakona, nijedna odredba tog zakona se ne može tumačiti tako da ograničava ili dovodi u pitanje pravo carinskog organa da se uveri u istinitost i ispravnost bilo koje izjave, isprave ili deklaracije koji se podnose za potrebe carinskog vrednovanja. S tim u vezi carinski organ može da zahteva od deklaranta da podnese sve isprave i podatke koji su potrebni za utvrđivanje carinske vrednosti.

 Carinskim zakonom je, takođe, predviđeno da, u roku od pet godina od dana prihvatanja deklaracije, carinski organ može posle puštanja robe, radi provere tačnosti podataka navedenih u deklaraciji, da izvrši kontrolu komercijalnih dokumenata i podataka u vezi sa uvozom i izvozom te robe ili u vezi sa naknadnim komercijalnim poslovima sa tom robom.
 

Carinski organ je, u skladu sa čl. 50. Carinskog zakona, dužan da uvoznika, na njegov zahtev, u pisanoj formi obavesti o carinskoj vrednosti koja je utvrđena u skladu sa odredbama tog zakona, kao i o metodu koji je primenjen prilikom utvrđivanja te vrednosti.

 

 Objašnjenja uprave carina u vezi sa carinskom vrednošću

 

 Poreska osnovica za pošiljke male vrednosti nekomercijalne prirode

 Popunjavanje rubrika ЈCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod uvoza robe

 Popunjavanje rubrika ЈCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod izvoza robe

 Primena čl. 39. Carinskog zakona

 Primena čl. 48. Carinskog zakona

 Tretman "paket" ugovora

 Utvrđivanje carinske vrednosti privremeno uvezene robe

 Utvrđivanje carinske vrednosti za tehničku dokumentaciju

 Utvrđivanje carinske vrednosti za cigarete primenom čl. 43. Carinskog zakona

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina