Preskoči veze navigacije
Обука за царинске заступнике
Обука за царинске службенике
E-LEARNING

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

У складу са Чланом 13. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, број 42/2019), Управа царина објавлјује списак кандидата који нису положили писмени део испита, који је одржан 24.06.2019. године.

 

У складу са овим чланом Правилника кандидати који нису положили писмени део испита имају право да поднесу приговор на резултате испита у року од три дана од дана објављивања на сајту Управе царина, и то у писаној форми.

 

Напомињемо да смо ову објаву на сајту поставили 04.07.2019. године.

 

 

 

 

РЕДНИ

БРОЈ

ЗАВОДНИ БРОЈ

РЕЗУЛТАТ ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ

24.06.2019.

1

148-13-151-09-108/2018

кандидат

НИЈЕ ПОЛОЖИО

2

148-12-151-09-60/2019

кандидат

НИЈЕ ПОЛОЖИО

3

148-13-151-09-52/2019

кандидат

НИЈЕ ПОЛОЖИО

 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

У „Службеном гласнику РС“, број 38 од 31.05.2019. године објављени су Усклађени динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама – („Службени гласник РС“, бр.43/03...и 95/18).

 

Њихова примена почиње од 01.06.2019. године и то:

-         За обуку за царинско заступање – 54.670,00 динара;

-         За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 19.780,00 динара;

-         За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 9.890,00 динара;

-         За издавање дозволе за царинско заступање – 2.730,00 динара.

 

 

 

Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити од секретара Центра за стручно образовање Управе царина.

 

 

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је прописано следеће:

 

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.

 

  

О резултатима писменог дела испита можете  се информисати на следећим телефонима: 011/2674-187 и 011/2696-815 и то:

-          у уторак 25.06.2019. године у периоду од 11,00h до 14,00h:

-          осталим радним данима од 09,30 до 14,00.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима можете обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

 

   -   Драгана Максимовић - 011/2694-017

        (Царински систем и поступак)

   -   Драгана Поповић  -  011/201-5800    локал - 11136

       (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем)

   -   Радојка Јахура  -  011/201-5800    локал - 11136 

        (Познавање робе)

   -   Александра Тадић - 064/858-2664

        (Спољнотрговински и девизни систем)

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Почев од 17.06.2019. године примењује се нови: 

 

     -         Царински закон („Сл. гласник РС“, број 95/2018),  и

    -      Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку. ("Сл. гласник РС", број 42/2019)

 

________________________________________________________________________

Промена послодавца     -      Списак потребне документације

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника.

 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника),

 

Уз обавештење из става 2. овог члана царински заступник дужан је да приложи:

 

1. доказ да је нови послодавац, чије је седиште у Републици Србији, регистрован за послове међународне шпедиције и послове царинског заступања;

2. доказ да је царински заступник запослен код новог послодавца (посредног заступника) на пословима царинског заступања.

________________________________________________________________________

                          

Полагање испита без претходно обављене Обуке  

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

 

Кандидати који се одлуче на полагање испите без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе:

 

 Правни извори за полагање испита за царинско заступање.

 

  

 Образац пријаве за полагање

 Списак потребне документације

.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина