Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНАРНИЦЕ

                                   ЦАРИНАРНИЦЕ

 

 

 

    Kао подручни органи, у оквиру свог делокруга обављају следеће послове: надзор над робом, путницима и превозним средствима, царињење робе, контролу робе чији је увоз односно извоз посебно регулисан; девизно-валутну контролу у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; спречавање и откривање царинских прекршаја, кривичних дела и привредних преступа у царинском поступку; води у првом степену управни и прекршајни поступак и друге послове из делокруга царинарнице.

    Послове из делокруга рада царинарница врше следеће уже унутрашње јединице: одсеци, реферати, царинске испоставе, царински реферати и царински пунктови.

 

Управник царинарнице
Руководи царинарницом; планира, организује и координира вршење послова у унутрашњим јединицама царинарнице; контролише законитост, правилност и благовременост извршавања послова; предузима мере за унапређење организације рада царинарнице; доноси решења из области радних односа за царинске службенике царинарнице; остварује сарадњу са Управом царина и учесницима у царинском поступку по питањима из делокруга рада; припрема планове и извештаје о раду царинарнице; обавља и друге послове по налогу директора Управе царина.
За свој рад одговара директору Управе царина.

 

 Организациона структура царинарница:

 

Београд

 

Шабац

 

Кладово

 

Димитровград

 

Краљево

 

Крушевац

 

Ужице

 

Ниш

 

Крагујевац

 

Нови Сад

 

Сомбор

 

Вршац

 

Зрењанин

 

Суботица

 

Приштина

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина