Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ

Текст акта Управе царина којим је појашњен начин попуњавања рубрике 44. ЈЦИ можете преузети овде.

Упутство за попуњавање рубрика 8 и 14

Управа царина израдила је акт којим је појашњен начин попуњавања рубрика 8 и 14 ЈЦИ у складу са Царинским законом и Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку. Текст акта можете преузети овде.

Попуњавање рубрике 7 ЈЦИ

Текст акта Управе царина којим је појашњен начин попуњавања рубрике 7 ЈЦИ можете преузети овде.
 

У царинском систему предвиђена је категорија царинских поступака, односно свако царинско дозвољено поступање и употреба робе, где учесници у поступку стичу права и обавезе у вези са робом представљају царинске поступке. У члану 5. тачка 14. набројане су врсте царинског поступка, и то:
• стављање робе у слободан промет;
• транзит;
• царинско складиштење;

• активно оплемењивање;;
• прерада под царинском контролом;
• привремени увоз;
• пасивно оплемењивање;
• извоз.
 

Редован поступак

Редован поступак обухвата поступак подношења, прихватања, провере царинских декларација, као и пуштање робе. Начин поступања царинских службеника приликом спровођења царинског поступка прописан је актом Управе царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. године, а примењује се од 15.06.2011.године. Напред наведеним актом прописани су прилози и то:

Прилог 1. -Захтев за заступање

Прилог 2.- Захтев за претходни преглед

Прилог 3. -Захтев за пуштање робе пре завршетка провере

Прилог 4.-Захтев за преглед робе по основу префернцијалног порекла робе

Прилог 5.-Обавештење о покретању поступка провере порекла

Поступак реекспорта

 Објашњење поступка реекспорта можете преузети овде.

 

Објашњење Управе царина а ради правилног поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу  електронске транзитне декларације, а у вези спровођења поступка реекспорта, можете преузети овде.

 

Царински поступци са нафтом и дериватима нафте

 Објашњење Управе царина за царинске поступке са нафтом и дериватима нафте можете преузети овде.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина