Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Допуна Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења

Поводом дилема у вези са коришћењем банкарске гаранције, односно коришћења туђе банкарске гаранције приликом одобравања држања  царинског складишта, обавештавамо вас следеће:
У вeзи тачке 9. Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења, акт број 148-03-030-5/1/2011 од 14.02.2011.године обавештавамо вас да приликом одобравања држања царинског складишта држалац мора положити своју банкарску гаранцију за отварање царинског складишта, водећи рачуна при  том да је минималан прописан износ заједничког обезбеђења 700.000,00 динара, у складу са одредбом члана 593. став 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл.гласник РС“, број 93/2011).
Напомињемо да друго лице не може положити обезбеђење за отварање царинског складишта, уместо држаоца складишта нити се могу прихватати банкарске гаранције другог лица по истеку рока првобитно поднетих банкарских гаранција за отварање складишта.
За одобравање држања више царинских складишта исти држалац може поднети једну  (заједничку) банкарску гаранцију за више простора за које се захтева одобрење царинског органа за држање царинског складишта која не морају бити исте врсте и типа при чему иста мора покривати процењене износе за сва складишта.
        (Акт Управе царина број 148-03-030-03-5/4/2011 од 13.04.2011. године)

 

У пракси царинарница поставило се као спорно питање поступања са захтевима за одобравање држања царинских складишта претходних држаоца који нису у могућности да прибаве употребну дозволу, пре свега из разлога што претходно нису решени поднети захтеви за легализацију објекта. 
Имајући у виду чињеницу да поступци легализације објеката трају дужи временски период по поднетим захтевима за претходне држаоце складишта, који напомињемо испуњавају друге предвиђене услове пре свега у смислу економске оправданости, банкарске гаранције... и др., а полазећи од одредбе члана 290. став 1. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл.гласник РС“,бр. 93/2010) којом је прописано да царински орган у одобрењу одређује просторије или друга места која су технички оспособљена односно имају употребну дозволу да се користе као царинско складиште типа А, Б, Ц или Д, а по прибављеном мишљењу Министарства финансија-Сектор за царински систем и политику акт број 483-00-00605/2011-17 од 29.07.2011. године,обавештавамо вас следеће:
При одлучивању о испуњености услова за одобравање држања царинског складишта надлежни царински орган ће пре свега захтевати подношење употребне дозволе, а уколико држалац царинског складишта није у могућности да поднесе употребну дозволу треба разликовати следеће ситуације:
Уколико су испуњени сви неопходни услови за одобравање држања царинског складишта, а држалац царинског складишта је поднео захтев за легализацију објекта надлежном управном органу, а који није решен до дана подношења захтева за одобравање царинског складишта, надлежан царински орган може донети привремено решење о одобравању држања царинског складишта, у смислу члана 207. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01, „Сл.гласник РС“, бр.30/10). Напомињемо да је држалац царинског складишта дужан да по добијању поднеска  од стране органа управе којим је одлучено о захтеву за легализацију поднесак одмах достави надлежном царинском органу.   
Изузетно, употребна дозвола се не мора захтевати када се ради о роби за коју морају бити испуњени услови из Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе („Сл.гласник РС“, бр.47/96...98/09). Доказ о испуњености услова прописаних Правилником је потребно приложити надлежном царинском органу.

(Акт Управе царина број 148-03-030-03-5/8/2011 од 01.08.2011.године)

 

 Актом Управе царина 148-03-030-03-5/9 од 12.12.2011.године  извршене су допуне и измене Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступка царинског складиштења и привременог смештаја робе, који можете преузети овде.            

 

Ослобођење од обавезе полагања гаранције у поступку царинског складиштења , уколико се након извршене провере утврди да је пословање царинског складишта у претходном периоду у потпуности било у складу са царинским и другим прописима, можете преузети овде.           

                                            

Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења

Текст објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења можете преузети овде

 

Одредбама члана 660. став 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом  прописано је да царинска складишта отворена према прописима који даном почетка примене ове уредбе престају да важе, могу наставити пословање као царинска складишта у складу са одредбама ове уредбе, под условом да држалац складишта у року од 3 месеца од дана почетка примене ове уредбе прибави решење о оснивању и усклади пословање у складу са одредбама ове уредбе.

 

Промет робе која се налази у поступку царинског складиштења

 Полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања царинских органа, а  имајући у виду одређене недоумице које су се појављивала у вези са прометом робе у поступку царинског складиштења, направљено је објашњење који можете овде преузети.

 

Промет робе у царинским складиштима

Овде можете преузети акт Управе царина 148-03-030-01-146/2/2016 од 23.03.2016.године, којим је дато објашњење о промету робе која се налази у поступку царинског складиштења.

 

Подношење захтева за издавање одобрења за поступак царинског складиштења

Управа царина је актом број 148-03-030-03-5/2011 од 14.2.2011. године дала објашњење о начину и условима за одобравање држања царинског складишта, као и поступка царинског складиштења, те је тачком 15. наведеног акта прописано да се страна роба пријављује за поступак царинског складиштења подношењем царинске декларације Ц7.
          Имајући у виду неуједначеност поступања царинарница приликом спровођења поступка царинског складиштења скрећемо пажњу да приликом подношења царинске исправе за поступак царинског складиштења, односно ЈЦИ Ц7 није потребно прилагати захтев за одобравање поступка царинског складиштења.
Такође скрећемо пажњу да се наведено примењује и у случајевима царинског складиштења робе која је купљена у иностранству ради њене продаје у инострансту (реекспорт, поступак 76).

       (Акт Управе царина број 148-03-030-01-84/2012 од 24.04.2012.године)

 

Рокови у поступку царинског складиштења

 

У члану 137. став 1. Царинског закона прописано је да држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено. Међутим, треба имати у виду став 2. наведеног члана према коме у изузетним случајевима царински орган може одредити рок у коме корисник складишта мора за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или употребу, а који рок ће утврђивати царински орган у сваком конкретном случају, узимајући у обзир врсту робе и посебне услове њеног складиштења (на пример: лекови, лако кварљива роба, прехрамбени производи са роком употребе и сл.).
  

Ограничење рокова у поступку царинског складиштења 

       Одредбом члана 137. став 1. Царинског закона („Сл.гласник РС“, бр.18/2010) прописано је да држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено, док је ставом 2. истог члана закона прописано да у изузетним случајевима, царински орган може одредити рок у коме корисник складишта мора за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или употребу.
        У акту Управе  царина број 148-03-030-5/1/2011 од 14.02.2011.године, којим се ближе појашњава поступак царинског складиштења, између осталог, наведено је да царински орган у сваком конкретном случају утврђује рок лежања робе, пре свега узимајући у обзир врсту робе и посебне услове њеног складиштења-лекови, лако кварљива роба, прехрамбени производи итд.
         Дешава се, да  роба која има ограничени рок употребе дуготрајним складиштењем може да се претвори у отпад. Како би се избегле такве ситуације, царинарница ће за робу која с обзиром на врсту и потребе њеног складиштења, као што су на пример лекови, лако кварљива роба, прехрамбени производи и сл., приликом одобравања захтева за поступак царинског складиштења одредити рок складиштења те робе водећи рачуна да тај рок не буде дужи од рока употребе предметне робе.
 Наведено ће се обављати на начин што се у рубрику 44 ЈЦИ уписује шифра Е 15-одобрење за царинско складиштење са ограниченим роком и датум до кога се одобрава рок лежања робе.
 Преглед рокова лежања робе у царинском складишту могуће је контролисати кроз опције 4.1.30. у ИСЦС-у, о чему сте обавештени путем електронске поште од стране Сектора за информационе технологије.            

   (Акт Управе царина број  148-03-030-01-275/2/2011 од 02.12.2011. године)
 

Немогућност складиштења нафте без поседовања лиценце

Имајући у виду више дописа којима је затражено мишљење Управе царина о могућности одобравања допремања и спровођења поступка царинског складиштења деривата нафте  страним фирмама, у царинска складишта која имају лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте, без обзира на даље располагање са предметном робом, односно да ли би се након допремања и складиштења наведене робе у власништву стране фирме вршила продаја из поступка царинског складиштења лицима која испуњавају услове за увозно царињење, односно стављање у слободан промет ове робе или могућност продаје другим лицима ван царинског подручја Републике Србије, обавештавамо вас следеће:
Увоз робе је дефинисан чланом 17. став 2. Закона о спољнотрговинском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009) који гласи да је увоз робе уношење, допремање, односно испорука робе са територије друге државе или царинске територије на територију Републике Србије, у складу са царинским прописима Републике Србије.
Такође вас обавештавамо да је одредбом члана 2. став 1. тачка 60. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, бр. 57/2011) прописано да је трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом трговина на велико и обухвата куповину односно увоз ради даље продаје, односно извоза.
Такође су Законом о енергетици прописане енергетске делатности, као и услови и начин обављања енергетских делатности, те је између осталог, енергетска делатност и  трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, трговина моторним и другим горивима  на станицама за снабдевање возила и складиштење нафте, деривата нафте и биогорива.
Енергетску делатност може да обавља јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који је уписан  у одговарајући регистар и који има лиценцу за обављање енергетске делатности, коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије у складу са одредбама овог закона.
Полазећи од свега наведеног,  а посебно одредби Закона о енергетици за обављање горе наведених делатности је потребно прибављање лиценце, што значи да лица која немају прибављену лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом не могу обављати наведену делатност, односно не могу увозити ову врсту робе и стављати у поступак царинског складиштења из ког поступка би се вршила продаја те робе.
Овакав став заузело је и Министарство за инфраструктуру и енергетику у свом акту број: 312-01-00775/2011-09 од 26.октобра 2011. године.

                  (Акт Управе царина број 148-03-030-01-293/2011 од 08.11.2011. године)


 

Привремени смештај робе

Привремени смештај робе може се дефинисати као смештај робе под царинским надзором на месту и под условима које је одобрио царински орган. Актом Управе царина број 148-03-030-02-68/2011 од 07.06.2011. године ближе је објашњен начин привременог смештаја робе.

 

Текст упутства за поступак складиштења робе у царинско складиште типа Е можете преузети овде.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина