Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ

 

Привремени увоз као царински дозвољени поступак се потпуно одвојено регулише од активног оплемењивања и треба га разликовати тако што се ради о царински одобреном поступку у оквиру кога се страна роба користи у земљи уз обавезу поновног извоза у неизмењеном стању, осим због уобичајеног смањења вредности због њене употребе.

 

На робу која се привремено увози не плаћа се царина или се плаћа по сниженој стопи и на њу се не примењују мере комерцијалне политике (спољнотрговинска ограничења), осим ако посебним прописима није другачије регулисано.

Као и код осталих посебних поступака, привремени увоз се може обавити само на основу поднетог захтева и добијеног одобрења од стране царинског органа, с тим што се привремени увоз може одобрити само ако је могуће утврдити истоветност увезене робе.

 

Ближе објашњење поступка привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде.

 

Начин попуњавања ЈЦИ за поступак привременог увоза можете преузети овде.

 

 Ближе објашњење поступка привременог увоза са потпуним особођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде.

 

 Образац за привремени увоз/извоз робе као прилог усменој декларацији можете преузети овде.

 

 Завршетак ПУР/ПИР поступка - додатне могућности у попуњавању ЈЦИ - праћењу реализације, можете преузети овде.

 

 УСМЕНО ДЕКЛАРИСАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ/ИЗВОЗ АМБАЛАЖЕ

 

Усмено декларисање за привремени увоз/извоз амбалаже је ближе објашњено актом Управе царина број 148-03-030-02-4/3/2011, допуну истог акта можете преузети овде . Образац за привремени увоз/извоз амбалаже такође можете преузети овде.

 

НАПЛАТА КОМПЕНЗАТОРНЕ КАМАТЕ

 

 Одредбама члана 285.  Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом  („Сл.гласник РС“, бр.93/2011 и 63/2013) прописан је начин и услови за наплату компензаторне камате.  Актом Управе царина број 148-03-030-01-368/2013 од 22.10.2013. године ближе је објашњен начин обрачуна и наплате компензаторне камате.                                                              

 

                                                           

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина