Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ 

 

Стављање робе у слободан промет је царински поступак где учесници у поступку стичу права и обавезе везане за робу.

 

Да би се роба ставила у царински поступак стављања робе у слободан промет морају бити испуњени одређени услови, односно да роба мора бити обухваћена декларацијом за поступак стављања робе у слободан промет, да уз декларацију морају бити приложене исправе за спровођење поступка и да је роба обухваћена декларацијом допремљена царинарници.

 

Стављањем робе у слободан промет страна робе стиче статус домаће робе, што подразумева окончање прописаних поступака у вези са увозом робе, као и наплату свих прописаних увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада.

 

Ако се пошиљка састоји од робе која се сврстава у више тарифних ознака, а сврставање робе и обрада декларације би проузроковала рад и трошкове несразмерне обрачунатој царини, царински орган може, на захтев декларанта, дозволити да се царина за целу пошиљку обрачуна на основу сврставња у тарифну ознаку оне робе чија је стопа царине највиша.

 

Роба стављена у слободан промет уз повољнију стопу царине или без плаћања царине, под условом да се употребљава у одређене сврхе, остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад престану и услови због којих је и одобрена повољнија стопа царине, или због којих царина није плаћена, кад се роба извезе или уништи или кад је допуштена употреба робе у друге сврхе од онух које су прописане за примену повољније стопе царине, под условом да су плаћене увозне дажбине.

 

Роба стављена у слободан промет губи статус домаће робе ако је декларација за стављање робе у слободан промет поништена или износ увозних дажбина који се за робу плаћа у следећим случајевима:

• у поступку активног оплемењивања уз примену система поврћаја;

• ако роба има недостатке или незадовољава услове из уговора у складу са којим је увезена;

• у случајевима када је повраћај увозних дажбина условљен извозом, односно поновним извозом робе или стављем робе у неки други одговарајући царински дозвољен поступак или употребу.

 

Поступање са робом азијског и евроазијског порекла

 

Акт Управе царина којим је објашњен поступак и царинска контрола приликом уношења, допреме и складиштења одређених роба, имајући у виду пре свега робу широке потрошње и текстил пореклом из азијских земаља која се провози у друмском и железничком саобраћају, можете наћи овде.

 

Царински поступак с робом широке потрошње и текстилом пореклом из азијских и евроазијских земаља, можете наћи овде.

 

 Увоз нафте и деривата нафте

У циљу правилног и једнообразног спровођења поступка стављања у слободан промет  нафте и деривата нафте обавештавамо вас следеће:
 Приликом спровођења поступка стављања у слободан промет нафте и деривата нафте царински орган ће захтевати од лица које увози нафту и деривате нафте да поднесе доказ о поседовању лиценце за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије.
Такође указујемо да приликом спровођења поступка стављања у слободан промет нафте и деривата нафте, укључујући и ЕВРО ДИЗЕЛ, царинарнице нису у обавези да захтевају стављање те робе у поступак царинског складиштења пре стављања у слободан промет, тј. овај поступак се може спровести на превозном средству („на точковима“).

Акт Управе царина број 148-03-030-02-91/2011 од 12.09.2011.године.

 

Након престанка важења Уредбе о условима и начину увоза и прераде нафте, донет је Закон о енергетици, Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас, Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла као и Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте. Имајући у виду наведене прописе Управа царина  је актом број 148-03-030-02-91/2/2011 дала објашњење поступка увоза нафте и деривата нафте.

 

Допуна акта број 148-03-030-02-91/2/2011

Управа царина је актом број 148-03-030-02-91/2/2011 од 03.10.2011. године обавестила царинарнице о обавези прилагања лиценце за обављање енергетске делатности приликом спровођења поступка стављања у слободан промет нафте и деривата нафте.
У вези са наведеним обавештавамо вас да се у поступку стављања у слободан промет робе наведене у поменутом акту могу прихватати  лиценце за обављање енергетске делатности за трговину нафтом и дериватима нафте.
Ово из разлога што је примећено да поједини учесници у поступку стављања у слободан промет нафте и деривата нафте наведених у предметном акту  прилажу лиценцу за енергетску делатност –трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила), коју не треба прихватати у поступку стављања у слободан промет.

(Акт Управе царина број 148-03-030-02-91/4/2011 од 09.03.2012. године)  

 

Снебдевање нафтом и дериватима нафте за сопствене потребе

Објашњење Управе царина о снабдевању нафтом и дериватима нафте за сопствене потребе можете преузети овде.

 

Увоз опреме по основу улога страног улагача

 Oбјашњење Управе царина о увозу опреме по основу улога страног улагача можете преузети овде, а допуну објашњења можете преузети овде.

 

Инструкција у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга

Министарство финансија донело је Инструкцију у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга, којом се усмерава организација и начин рада Управе царина у спровођењу поступка наплате царинског дуга у случају када постоји солидарна одговорност дужника. Ова Инструкција је донета 18.07.2016. године. Текст Инструкције можете преузети овде.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина