Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКЕ КВОТЕ

 

У условима либерализације тржишта и стварања све већих зона слободне трговине, број нецаринских мера се своди на најмању могућу меру. Квантитативне рестрикције задржане су у оном делу који изискује и оправдава политика заштите важних привредних и друштвених ресурса. У домену царинске политике из надлежности Управе царина, царинске квоте су количинска ограничења увоза и извоза робе, која су настала као последица достизања одговарајуће равнотеже између заштитне политике и економске потребе за даљим отварањем унутрашњих тржишта.

 

Тарифне квоте по споразумима о слободној трговини

Споразуми о слободној трговини могу садржати количинска ограничења код увоза одређених врста робе у преференцијалном режиму. У таквим случајевима, на увоз робе према одређеном споразуму, у оквиру одобрених и расположивих тарифних квота примењиваће се преференцијалне тарифне мере, док ће се након исцрпљења прописаних количина на увоз такве робе примењивати општи режим (erga omnes). 

Захтев за преференцијално поступање у оквиру тарифне квоте подноси се декларацијом за стављање робе у слободан промет. Управа царина врши расподелу квота на основу датума прихватања одговарајуће декларације за стављање робе у слободан промет, ако стање квота то допушта. Декларације прихваћене истог датума сматраће се истовременим и редослед ће се утврђивати сваког радног дана, према хронолошком реду датума прихватања декларација-захтева претходног дана. 

Тарифна квота сматра се критичном када је искоришћено 90% почетног износа, или када то процени Управа царина. Управљање тарифним квотама уређено је одредбама члана 258.-260. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (''Сл. гласник РС'' бр. 93/10).

 

 

 

 ИНСТРУКЦИЈА О УПРАВЉАЊУ ТАРИФНИМ КВОТАМА
 Нове концесије - Споразум Србија-Турска

 

 

Тарифне квоте прописане су следећим споразумима:

 

 ЕУ - Споразум о стабилизацији и придруживању - Преглед стања квота за 2019. годину

 Турска - преглед стања квота за 2019. годину

 EFTA (CH/LI) - преглед стања квота за 2019. годину

 

 

 Квоте на дозволи - споразуми о сл. трговини - преглед реализације увоза

 

 

 

 ЕУ - Споразум о стабилизацији и придруживању - Преглед стања квота за 2018. годину

 Турска - преглед стања квота за 2018. годину

 EFTA (CH/LI) - преглед стања квота за 2018. годину

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина