Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

   

Споразуми о слободној трговини су међународни билатерални и мултилатерални уговори који стварају услове за повољнији режим трговине између страна уговорница. Роба која се креће кроз различите облике међународних трговинских односа може, уколико стекне преференцијално порекло, бити конкурентнија, а тиме и приступачнија корисницима на домаћем тржишту. Тиме се остварује већи обим размене добара између тржишта повезаних оваквим уговорима, али и либерализација саме трговине и повећање инвестиција у тржишно повољнијим условима привређивања.

 

Република Србија је до сада закључила више међународних споразума о слободној трговини чиме је подстакла ширење и развој постојећих трговинских односа уговорница, али истовремено и створила предуслове за ширење зоне слободне трговине кроз систем дијагоналне кумулације порекла робе.

 

Кумулација порекла у оквиру пан-европске зоне слободне трговине (ЦЕФТА, ЕУ, Турска, државе ЕФТА)

Кумулација порекла је могућност да се, у поступку добијања производа са пореклом, користе материјали и производи пореклом из земаља/територија са којима је могућа кумулација порекла (земље/територије ''партнери'').

Производи са пореклом земаља/територија партнера, са којима је могућа кумулација порекла, а нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се извозе у неку од тих земаља/територија.

Услови за примену кумулације порекла су:

      1. да се између земаља/територија укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља/територија одредишта примењује споразум о преференцијалног трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT),

     2.   да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом идентичних правила о пореклу, и

      3. да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације објављена у складу са националним прописима.

 

Институт кумулације порекла садрже следећи споразуми о слободној трговини које Србија примењује у пан-европској зони слободне трговинеСпоразум ЦЕФТА 2006Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУСпоразум са Турском, Споразум са државама ЕФТА, као и Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу (ПЕМ Конвенција), као део правила о пореклу уз наведене споразуме. 

 

ПЕМ Конвенција

Регионална конвенција о пан-евро-медитеранском преференцијалним правилима о пореклу („Службени гласник РС – Међународни споразуми“ бр. 7/13 од 29.05.2013. године), представља међународни споразум који прописује јединственa правила о пореклу робе, а намењена је да  замени постојеће протоколе о пореклу у свим споразумима о слободној трговини који се примењују између страна уговорница ПЕМ Kонвенције.

 

ПЕМ Конвенција - примена кумулације

Обавештење Управе царина број 102/5/2016

Обавештење Управе царина број 102/3/2016

Обавештење Управе царина број 102/2/2016

Обавештење Управе царина број 102/2016 

 

Кумулација порекла у зони слободне трговине Србија, Руска Федерација, Белорусија, Казахстан

У преференцијалним трговинским односима Србије и Руске федерације, Републике Белорусије и Републике Казахстан, могућа је кумулација (сабирање) између наведених земаља, али искључиво са материјалима/производима који се користе у поступку добијања готових производа.

 

 

                         Контакт: Одељење за порекло робе Управе царина Србије

                                             тел:(+ 38111) 267-1773, 260-6073

                                                          

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина