Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ РОБЕ

 

Царинска вредност као део царинског система прописана је одредбама чл. 38. до 57. Царинског закона, које су у складу са Принципима члана VII Општег споразума о царинама и трговини из 1994. године (GATT 1994), као и са одредбама Споразума о примени тог члана.


Методи царинског вредновања

Методи царинског вредновања прописани су чл. 39. до 45. Царинског закона по хијерархијском редоследу примене.

 

Примарни метод за утврђивање царинске вредности је трансакцијска вредност увезене робе која је дефинисана чланом 39. Царинског закона, а коју чини стварно плаћена или цена коју треба платити за робу која се продаје ради извоза у Србију.

 

Члан 39. Царинског закона треба тумачити заједно са чл. 46. и 47. истог закона којима се врши усклађивање стварно плаћене цене или цене која треба да се плати за увезену робу у случајевима када купац сноси трошкове и издатке који се сматрају саставним делом вредности за царинске потребе, а који нису обухваћени ценом увезене робе (члан 46. Царинског закона) и у случајевима када купац сноси трошкове и издатке који се не сматрају саставним делом вредности за царинске потребе, а који су обухваћени ценом увезене робе (члан 47. Царинског закона).

 Уколико се царинска вредност не може одредити према одредбама члана 39. Царинског закона, приступиће се утврђивању вредности на основу трансакцијске вредности истоветне робе продате за извоз у Србију и извезене у исто или приближно исто време као и роба чија се вредност утврђује (чл. 40. Царинског закона), а ако се на тај начин не може утврдити царинска вредност приступа се утврђивању вредности на основу трансакцијске вредности сличне робе продате за извоз у Србију и извезене у исто или приближно исто време као и роба чија се вредност утврђује (чл. 41. Царинског закона).

 

Код примене оба ова метода, упоређују се робе продате на истом комерцијалном нивоу и у приближно истој количини као и роба која се вреднује. Када такве продаје нема, може се користити трансакцијска вредност робе продате на различитим комерцијалним основима, односно у различитим количинама уз потребна усклађивања, под условом да се таква усклађивања могу спровести на основу поднетих доказа.

 

Када се царинска вредност увезене робе не може утврдити применом чл. 39, 40. и 41. Царинског закона, царинска вредност се утврђује у складу са одредбама члана 43. тог закона (методом дедукције), а то је вредност утврђена на основу цене по којој се увезена, односно истоветна или слична увезена роба, продаје у Србији у истом стању у коме је увезена, умањена за уобичајену провизију или уобичајену добит и опште трошкове продаје у Србији за робу исте врсте или групе производа, затим за уобичајене трошкове превоза, осигурања и других трошкова који настају у Србији као и увозних и других дажбина које се плаћају приликом увоза или продаје робе.

 Ако се царинска вредност не може утврдити на основу члана 43. Царинског закона, утврдиће се на основу члана 44. тог закона (обрачунски метод), а то значи на основу вредности која одговара укупном износу вредности материјала и трошкова насталих у производњи робе чија се вредност утврђује, добити и општих трошкова који се остварују при продаји робе исте врсте или групе производа, као и трошкова и издатака из члана 46. истог закона.

 

Уколико се царинска вредност за увезену робу не може утврдити применом једног од напред наведених метода, прописаних чл. 39 до 44. Царинског закона, иста ће се утврдити у складу са чланом 45. тог закона, на основу расположивих података.

 

Под расположивим подацима се подразумева царинска вредност истоветне или сличне робе утврђена према одредбама чл. 39. до 44. тог закона уз мања одступања (на пример, у односу на време кад је та вредност утврђена или у односу на вредност утврђену за истоветну или сличну робу произведену у другој земљи). У недостатку података за утврђивање царинске вредности уз флексибилнију примену претходно прописаних метода царинског вредновања, у смислу члана 45. Царинског закона, може се користити било које разумно средство, као што су ценовници, каталози, понуде, огласи, мишљење експерата и сл.


Права и обавезе царинских органа

Према члану 53. Царинског закона, ниједна одредба тог закона се не може тумачити тако да ограничава или доводи у питање право царинског органа да се увери у истинитост и исправност било које изјаве, исправе или декларације који се подносе за потребе царинског вредновања. С тим у вези царински орган може да захтева од декларанта да поднесе све исправе и податке који су потребни за утврђивање царинске вредности.

 Царинским законом је, такође, предвиђено да, у року од пет година од дана прихватања декларације, царински орган може после пуштања робе, ради провере тачности података наведених у декларацији, да изврши контролу комерцијалних докумената и података у вези са увозом и извозом те робе или у вези са накнадним комерцијалним пословима са том робом.
 

Царински орган је, у складу са чл. 50. Царинског закона, дужан да увозника, на његов захтев, у писаној форми обавести о царинској вредности која је утврђена у складу са одредбама тог закона, као и о методу који је примењен приликом утврђивања те вредности.

 

 Објашњења управе царина у вези са царинском вредношћу

 

 Пореска основица за пошиљке мале вредности некомерцијалне природе 

 Попуњавање рубрикa ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код увоза робе

 Попуњавање рубрика ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код извоза робе

 Примена чл. 39. Царинског закона

 Примена чл. 48. Царинског закона

 Третман "пакет" уговора

 Утврђивање царинске вредности привремено увезене робе

 Утврђивање царинске вредности за техничку документацију

 Утврђивање царинске вредности за цигарете применом чл. 43. Царинског закона

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина