Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА

 

Вођење управног поступка регулисано је одредбама члана 11-15 Царинског закона.

 

На поступак пред царинским органима примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак, осим ако Царинским законом није друкчије предвиђено.

 

Лице које од царинских органа захтева доношење одлуке, мора изнети све чињенице и околности и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке.

 

Одлука се доноси без одлагања, а најкасније у року предвиђеном одредбама закона који уређује општи управни поступак.

 

Одлука коју доноси царински орган у писменој форми, било да је том одлуком одбијен захтев или да је неповољна по лице на које се односи, мора да садржи разлоге на основу којих је донета и право на жалбу.

 

Ако царински орган прихвати захтев у потпуности, одобрење захтева може дати на захтеву.

 

Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царински орган може се уложити жалба Комисији за жалбе Управе царина. Жалба не задржава извршење одлуке.

 

Против другостепене одлуке која је донета у управном поступку може се, у складу са одредбама Закона о управним споровима, покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина