Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Царинске повластице за физичка лица и дипломате

             

Одредбама члана 216. Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина физичка лица, и то:
1. путници који долазе из иностранства – на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару;
2. домаћи путници, поред предмета личног пртљага-на предмете које уносе из иностранства, ако нису намењени препродаји;
3. страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији-на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила;
4. домаћи држављани-чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године-на предмете домаћинства, осим на моторна возила;
5. домаћи и страни држављани - на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе;
6.  домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији-на предмете наслеђене у иностранству;
7. домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, привредна друштва, заједнице и друге организације-на одликовања, медаље, спортске трофеје, и друге предмете  које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја;
8. научници, књижевници и уметници-на сопствена дела која уносе из иностранства;
9.  домаћи држављани који живе у пограничном појасу- на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима;
10.  возачи моторних возила-на гориво и мазиво у резервоарима који су фабрички уграђени у моторно возило;
11.  особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом-на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте и додатке који су посебно направљени за те производе;
12. грађани на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не производе у Републици Србији.

Одредбама члана 215. Царинског закона ослобођена су од плаћања увозних дажбина страна лица и то:
1. шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној мисији, као и чланови њихове пратње – на предмете намењене службеној и личној употреби
2.  међународне организације – на предмете намењене службеним потребама;
3. међународне и друге стране хуманитарне организације–на робу намењену пружању хуманитарне помоћи;
4. дипломатска и конзуларна представништва страних држава – на предмете намењене службеним потребама;
5. шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и чланови њиховох ужих породица – на предмете намењене личној употреби.

         Ослобођени су од плаћања царине у складу са одредбама међународних уговора:

1. дипломатско особље страних дипломатских представништава и чланови њихових ужих породица-на предмете намењене личној употреби;

2. особље страних дипломатских и конзуларних представништава – на предмете домаћинства.

   Предмети ослобођени од плаћања увозних дажбина из ст. 1. и 2. овог члана не могу се отуђити или другом лицу дати на употребу пре пријаве царинском органу и спроведеног поступка царињења.
   Повластице из ст. 1. и 2. овог члана не могу користити домаћи држављани нити страни држављани стално настаљени у Републици Србији.

 

    Начин спровођења одговарајућих царинских поступака у складу са прописаним повластицама регулисан је одредбама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, о чему се детаљније можете информисати овде.  

                                                               

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина