Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

 

       УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА


      ОПШТИ УСЛОВИ
      
• Право увоза робе у нашу земљу регулисано је одрдбама Закона о спољнотрговинском пословању и пратећим прописима донетим на основу истог, док је спровођење одговарајућег царинског поступка над робом прописано одредбама Царинског закона и подзаконских аката.

• С тим у вези, одредбама члана 5. Закона о спољнотрговинском пословању прописано је да домаћа и страна физичка лица имају иста права у спољнотрговинском промету робом и тај промет обављају искључиво за сопствене потребе. Дакле, физичка лица (домаћи и страни држављани) могу увозити робу намењену личној употреби и потребама домаћинства, а која нема комерцијални карактер.
• Робу комерцијалног карактера, сходно напред наведеној законској одредби, могу увозити домаћа и страна правна лица, њихови огранци, као и предузетници (лица која су регистрована за обављање одговарајуће делатности) који спољнотрговински промет робом обављају под једнаким условима

• У ситуацијама када је царинарница у сазнању да физичко лице врши увоз возила која нису искључиво намењена коришћењу за сопствене потребе, указаће на ту чињеницу надлежним органима ради предузимања радњи из њихове надлежности.

•  Према мишљењу надлежног министарства физичко лице може да увезе и теретно возило, без обзира на његову тонажу, и ако није регистровано за обављање делатности, док  увоз аутобуса од стране физичког лица за сопствене потребе није могућ, већ се исти може увести само ако је физичко лице регистровано за обављање одговарајуће делатности.

• Привремено се у нашу земљу могу  увести  уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина превозна средстава ,  на начин и под условима утврђеним одредбама члана 323. – 328. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом,  а за која је сходно чану 182. наведене уредбе предвиђена могућност усменог декларисања. У складу са неваденим, страни држављани и домаћи држављани који имају у иностранству одобрено привремено боравиште до 6 месеци могу доћи у нашу земљу са возилом регистрованим у иностранству и користити га за време док трају разлози њиховог боравка у нашој земљи (годишњи одмор, посета породици и др. ), након чега су дужни то возило да извезу приликом напуштања царинског подручја Републике Србије. Ова возила могу остати на нашој територији, са или без прекида, шест месеци за сваки период од 12 месеци.
• Привремени увоз возила уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобриће се, у складу са важећим прописима, студентима за период у којем остају на нашем царинском подручју искључиво ради студирања, као и лицима која обављају послове у одређеном временском трајању, тј. периоду потребном за обављање тог посла.


         БЛИЖИ УСЛОВИ


• Ближи услови за увоз моторних возила М и Н категорије у нашу земљу (како од стране правних, тако и од стране физичких лица) прописани су одредбама Уредбе о увозу моторних возила (у даљем тексту: Уредба), а према класификацији Европске комисије Уједињених нација за Европу (UN/ECE), која је саставни део Уредбе.  Наведене категорије моторних возила у складу са Уредбом могу се увозити у нашу земљу уколико испуњавају услове прописане нормом ЕУРО 3, а који су наведени у члану 4. Уредбе. Испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО3 утврђује царински орган за возила која су произведена или први пут регистрована у земљама ЕУ (при чему се мора имати у виду датум приступања одређене земље ЕУ) после 01.01.2002. године. За возила произведена или први пут регистрована пре наведеног датума услове испуњености прописане норме ЕУРО3 утврђује Агенција за безбедност саобраћаја.

• У поступку увоза нових моторних возила увозник је дужан да царинском органу поднесе исправу о хомологацију коју издјае Агенција за безбедност саобраћаја.

• У складу са одредбама члана 146. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом  возило регистровано у иностранству  које подлеже обавези регистрације у Републици Србији мора се писмено пријавити улазној (граничној) царинарници. Изузетно, за  путничко моторно возило са привременом регистрацијом (нпр. ZOOL, IT и сл.), којим лице пролази преко царинског подручја наше земље, не подноси се декларација за транзит.

• Спровођење одговарајућег царинског поступка над моторним возилом увек се врши у редовном поступку код надлежне царинарнице и то подношењем писменог захтева-јединствене царинске исправе за стављање робе у одговарајући царински поступак.

• Царињење употребљаваних путничких и теретних моторних возила и аутобуса спроводи се у царинарници по избору декларанта, а у складу са одредбама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.
• Ради спровођења одговарајућег царинског поступка, моторна  возила у нашу земљу могу ући са редовним или привременим регистарским ознакама (нпр. ZOOL, IT и др.).

• За путничка моторна возила, натоварена на ауто-платформу, која носе редовне стране регистарске ознаке или привремене регистарске ознаке (ZOOL, IT и др.), а која се при уласку у наше царинско подручје пријављују за поступак транзита, не подноси се транзитни документ.

• Приликом пријаве возила на граничном прелазу ради спровођења одговарајућег царинског поступка у одредишној царинарници унутар нашег царинског подручја (стављање робе у слободан промет, привремени увоз...) царински орган обратиће пажњу на елементарне ствари (нпр. да ли се према свим карактеристикама такво возило по Царинској тарифи може сврстати као моторно возило, нпр. на оштећења каква то возило евентуално има,  и уколико је у таквом стању да га није могуће сврстати као моторно возило по Царинској тарифи неће одобрити улазак таквог возила у земљу и сл.) и неће захтевати подношење комплетне документације за конкретно возило јер је увозник дужан да исту приложи уз ЈЦИ приликом подношења захтева за спровођење одговарајућег царинског поступка.

• Да би се одобрило царински дозвољено поступање над моторним возилом исто не мора бити претходно одјављено у иностранству, нити мора имати важећу годишњу регистрацију.

• С тим у вези, посебно се истиче да је приликом спровођења одговарајућег царинског поступка код надлежне царинарнице, кад су предмет царински дозвољеног поступања моторна возила, неопходно приложити документацију на основу које се на несумљив начин може извршити правилна идентификација моторног возила. То је пре свега саобраћајна дозвола. Уколико је нпр. извршена одјава моторног возила у иностранству и оригинал примерак задржала земља у којој је возило и одјављено, прилаже се копија саобраћајне дозволе која мора бити оверена код за то надлежног органа у иностранству (нпр,суд ,нотар, МУП,општина...).

• Као доказ о куповини подноси се оригинал фактура или купопродајни уговор (зависно од начина куповине). Уколико се као доказ о куповини подноси купопродајни уговор, на истом мора бити извршена овера потписа продавца од стране надлежног државног органа (нпр. суд, нотар, МУП, општина...). Такав документ представља доказ да је реч о непосредној куповини и у даљем току поступка има утицај на правилно утврђивање царинске вредности предметног возила. 

•  Када увозници уместо саобраћајне дозволе поседују доказ-потврду да је возило било у власништву војске, неких других страних трупа или је коришћено у кругу аеродрома, фабрике и сл., а да никад није било регистровано или су у брифу наведени сви конкретни подаци потребни за идентификацију возила, а без уписаног имена власника возила, царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка за такво возило уколико на несумњив начин може извршити правилну идентификацију истог.

• За возило купљено у иностранству (нпр. на лицитацији или аукцији која је организована од стране овлашћеног иностраног органа, односно организације (државни орган, осигуравајуће друштво...), за које увозник није у ситуацији да дође у посед саобраћајне дозволе јер у тим случајевима овлашћени инострани орган, односно организација, за такво возило издаје одговарајућу врсту документа (сертификат), а у сврху трајног извоза из земље, који садржи све релевантне податке о возилу као и саобраћајна дозвола, царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка уколико се на несумњив начин може извршити правилна идентификација истог.
- Такве врсте документата су нпр. Fish d’identification, Certificate d’immatriculation (у Француској). Ови документи представљају синтезу информација које се налазе у саобраћајној дозволи, а у оквиру информативног система надлежног министарства земље која их издаје у сврху трајног извоза.

• У ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за увоз возила по основу наслеђа (чл. 216 ст. 1. тачка 7. Царинског закона), када се због смрти оставиоца возило затекло на нашем царинском подручју и представља предмет оставине царинарница ће размотрити околности конкретног случаја и, уколико су сви услови испуњени, одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације (без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници) јер у наведеној ситуацији у моменту уласка у земљу возило није подлегало обавези регистрације у Републици Србији, већ се на нашем царинском подручју затекло услед „дејства више силе“.

Напомена : Возила која се увозе и по основу наслеђа морају испуњавати услове прописане нормом ЕУРО 3. Документа о власништву морају да гласе искључиво на име оставиоца, односно на правно лице чији  оснивач, односно власник или сувласник је био оставилац.

• Такође, у ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за одобрење одговарајућег поступка ради поправке, за возило са страним регистарским ознакама које се затекло на нашем царинском подручју због квара, царинарница ће одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације (без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници) јер се и у наведеној ситуацији возило нашло на нашем царинском подручју услед „дејства више силе“ и није у моменту уласка у земљу подлегало обавези регистрације у Републици Србији.

Напомена: За возила за која се одобрава поступак активног оплемењивања по наведеном основу, као и за возила за која се поступак активног оплемењивања одобрава ради поправке у нашој земљи, а на основу уговора са изабраним сервисером, неће се захтевати испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО 3 јер након окончања постпка активног оплемењивања, у року који је одобрила царинарница, конкретно возило мора се извести из земље.

• Када се возило увози за друго физичко лице потребно је приликом пријаве на граничном прелазу приложити ваљано пуномоћје.

• И приликом увоза мотоцикла и мопеда мора се поднети ваљана документација на основу које се на несумњив начин може извршити правилна идентификација робе.

• Приликом подношења захтева за дефинитиван увоз возила, за које је претходно био одобрен привремени увоз, царинарница неће право увоза ценити у моменту подношења захтева за дефинитиван увоз јер је исто цењено приликом одобравања поступка привременог увоза.

• За возила над којима је спроведен царински поступак уз коришћење царинске повластице у складу са одредбама Царинског закона прописана је забрана отуђења у складу са одредбама чл. 220. Царинског закона (за нова возила пет година-за употребљавана возила три године). По  истеку прописаног рока забране отуђења за та возила, иста не подлежу наплати увозних дажбина.

• Возила за која се прегледом установи да поседују карактеристике путничког моторног возила сврставају се према тско утврђеним карактеристикама, односно према намени за коју су конструисана, без обзира на податак из саобраћајне дозволе или мишљење надлежног органа.

• Прописима није ограничена носивост теретних моторних возила која се могу увозити за обављање регистроване делатности.

• Полазећи од одредби члана 26. Закона о спољнотрговинском пословању царинарница неће дозволити улазак у земљу, односно неће спровести царински поступак за возила која се према Царинској тарифи не могу сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило, као и возила са таквим степеном оштећења да нису у возном стању сопственим кретањем, односно која по саобраћајним прописима не испуњавају услове за регистрацију без веће интервенције, оправке оштећених делова.

• Међутим, оштећеним возилима не  сматраају се она возила која нису у возном стању због квара, односно тренутне неисправности неког дела (нпр. ако је неисправан акумулатор или је „блокирао  мењач“, што значи да је минималном поправком могуће оспособити возило за кретање на сопствени погон). Ако возило из таквих разлога није у возном стању, царинарница неће оспорити увоз таквог возила.

•  Скреће се  пажња да су возила која се увозе у нашу земљу као употребљавана предмет испитивања и у смислу Правилника о испитивању возила  (даљем тексту: Правилник) којим је прописано да се испитивање моторних и прикључних возила  која се увозе као употребљавана, врши на начин прописан Правилником.  Након извршеног испитивања у складу са Правилником Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о испитивању (контролисању ) возила које се увози као употребљавано, а који документ се даље, сходно прописима, подноси надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова у сврху спровођења поступка регистрације возила.

• Подсећамо да, у смислу Правилника, употребљавано возило јесте возило које је било регистровано и од чије је прве регистрације прошло најмање  6 месеци, односно за трактор за пољопривреду и шумарство од чије је прве регистрације прошло најмање шест месеци и који има најмање 50 радних сати или трактор који није регистрован, а има најмање 100 радних сати.

• Начин спровођења одговарајућег царинског поступка уз примену Правилника о испитивању возила, можете преузети овде.

• Списак правних лица овлашћених од стране Агенције за безбедност саобраћаја да врше испитивања и мерења, можете преузети овде.

 

         „ОЛДТАЈЕМРИ“


• Под условима из члана 3. Уредбе о увозу моторних возила, возила од историјског значаја, колекционарски примерци и „олдтајмери“ могу да се увозе у нашу земљу без обзира на чињеницу што не испуњавају услове  прописане нормом ЕУРО 3. Доказ да је реч о таквим аутомобилима је потврда коју у ту сврху издаје Музеј аутомобила у Београду. У ту категорију спадају возила:
1. која су произведена пре тридесет и више година,
2. која су очувана и одржавана у оригиналном и исправном стању, и

3. која представљају својеврстан материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа.

• Према мишљењу надлежног министарства, у поступку увоза „олдтајмера“ потврда Музеја аутомобила у Београду прихватиће се као валидна ако се у том поступку утврди да одговара чињеничном стању (нпр. за возило које се према својим карактеристикама не може сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило, таква потврда се не може прихватити и у таквим ситуацијама даљи поступак спровешће се у складу са прописима који се односе на робу која је предмет царињења).

• „Олдтајмери“ се могу  извозити из наше земље под условом да је за извоз дата дозвола-сагланост надлежног органа у складу са. Одлуком о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа.

 
               УВОЗ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО

 

• Ради одржавања моторног возила, односно замене оштећених делова, дозвољен је увоз резервних делова (нових и употребљаваних) за постојеће возило, што се у царинском поступку доказује саобраћајном књижицом. Подразумева се и обавеза да се увезени делови и уграде у возило за које се увозе, што је битно за оне делове за које је код надлежних служби МУП-а потребно извршити измену података у саобраћајној књижици, нпр. каросерија.


• Приликом увоза употребљаваних (коришћених) делова возила за сопствене потребе тј. ради замене на постојећем возилу, физичка и правна лица не прилажу дозволу надлежног министарства (о увозу отпада).


• Каросерија за постојеће возило може се увести уколико је претходно била уграђена у возило које испуњава услове прописане нормом ЕУРО 3. При увозу каросерије мора постојати документ на основу којег се на правилан начин може извршити идентификација.


• Када се у царинском поступку појави мотор за возило,  као резервни део, без укуцаног броја, царинарница ће одобрити увоз истог јер је за царинску службу без утицаја чињеница о броју мотора (битно је да је исте марке и типа и да се без посебних поправки може уградити у постојеће возило).


• Мотор који се увози као резервни део за постојеће возило не мора испуњавати прописану норму ЕУРО 3 (ова норма мора бити испуњена приликом увоза комплетног возила и каросерије).


• У поступку царињења каросерије и мотора потребно је навести тачно наименовање робе, са свим њеним карактеристикама, како би се избегли проблеми који могу настати при измени података у саобраћајној књижици.


• Неће се одобрити увоз делова који имају основне карактеристике комплетног возила, односно неће се дозволити увоз делова ради склапања возила (нпр. каросерије у таквом стању да се убацивањем мотора добије комплетно возило).

• Поступак увоза резервних делова за постојеће возило, од стране физичких лица, може се спровести и у путничком промету  у тзв. „скраћеном поступку“ уколико  вредност не прелази 3.000 евра. Обрачун увозних дажбина за робу коју путници носе са собом  ваљан је документ који увозник подноси надлежној служби МУП-а у поступку регистрације возила, односно измене података у саобраћајној књижици.


ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У ПОСТУПКУ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

             У поступку увоза моторних возила за која је у складу са споразумом о слободној трговини, који је наша земља потписала са земљама чланицама ЕУ, прописана стопа царине 0% уколико су та возила пореклом од земаља чланица ЕУ, увозник као доказ о пореклу царинском органу прилаже одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (сертификат ЕУР1, односно изјава на фактури која се прилаже уколико је реч о возилима до вредности од 6.000 евра). Порез на додату вредност плаћа се по стопи од 20%.

 

МОГУЋНОСТ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

                   Законом о изменама и допунама Царинског закона („Сл. гласник РС“, 108/16-у даљем тексту: Закон), престале су да важе одредбе чл. 216. ст.1. т.12.-15. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12 и 29/15), којима је између осталог, тачније у  ст.1. т. 13. наведене законске одредбе, било прописано ослобођење од плаћања увозних дажбина приликом увоза одређених категорија моторних возила од стране инвалидних лица са прописаним степеном инвалидности.
                   Полазећи од прелазне одредбе чл. 39. Закона, лица која су до ступања на снагу Закона закључила купопродајни уговор, могу, у року од шест месеци од дана ступања на снагу истог, увести робу која је предмет тог уговора, конкретно, уколико је предмет таквог уговора одговарајуће моторно возило, под условима из чл. 216. ст.1. т.13. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12 и 29/15).

                  Међутим, важно је напоменути да сходно важећим прописима лица, укључујући и инвалидна, и даље могу увозити моторна возила у складу са неким од споразума о слободној трговини које је потписала наша земља, а за која возила је тим споразумима прописана нижа стопа царине или стопа царине 0%. Уколико се возило увози по том основу увозник ради правилне примене одредаба споразума о слободној трговини поднеси царинском органу одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (доказ о пореклу) и уколико су сви прописани услови испуњени царински орган одобрава увоз возила уз примену повлашћене царинске стопе (како је напред и наведено). Порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.
                  Такође,  одредбама чл. 216. ст.1. т.11а. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16-у даљем тексту: Царински закон), као и чл.12. ст.1. т.4. Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Сл. гласник РС“, 48/10, 74/11, 63/13 и 8/17-у даљем тексту: Уредба), ослобођене су од плаћања увозних дажбина организације особа са инвалидитетом, односно особе са инвалидитетом-на специфичну опрему, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, уређаје и инструменте и на њихове резервне делове, као и на потрошни материјал, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране особа са инвалидитетом. Ради коришћења повластице по наведеном законском основу корисник повластице у декларацији уноси основ ослобођења и царинском органу подноси неопходну документацију прописану чл. 13. ст. 4. Уредбе и то:
1) изјаву корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице;  
2) потврду медицинске или друге надлежне установе, односно лекара специјалисте да се опрема увози за личну употребу односно употребу од стране организације;
3) извод из одговарајућег регистра;
4) писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:

а) трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,

б) назив произвођача односно добављача,

в) земљу порекла,

г) количину робе,

д) цену или царинску вредност робе,

ђ) место на којем ће се употребљавати роба.

            Уколику су сви услови у смислу напред изнетог испуњени, о ослобођењу од плаћања увозних дажбина (царине) царински орган ставља забелешку на декларацији. И по овом законском основу порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.
              Полазећи од  Закључка Владе РС 05 број 401-1953/2017 од 10.03.2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство финансија утврдили су Поступак за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом, а која возила су увезена по неком од напред цитираних законских основа. С тим у вези, особа са инвалидитето, са 100% телесним оштећењем по једном основу, родитељ или старатељ детета са телесним оштећењем 100% по једном основу, о коме родитељ, односно старатељ непосредно брине, као и војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 100% телесног оштећења, остварују право на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу путничког аутомобила или другог моторног возила конструисаног првенствено за превоз лица (осим оних из тар.броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу ради запошљавања, образовања или побољшања друштвеног положаја.
            О испуњености услова за  повраћај плаћеног пореза на додату вредност, на основу поднете одговарајуће документације, одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
          O Поступку за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом можете се информисати на линку

 

Информације су усаглашене са актима Управе царина, који ближе дефинишу увоз моторних возила,  и ажуриране су на дан 24.01.2018. године.

 

 

ВОЗИЛА КУПЉЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ

 

О поступку примене Уредбе о увозу моторних возила, као и Правилника о испитивању возила, у поступку јавне продаје возила, детаљније се можете информисати у следећим објашњењима:


Примена Уредбе о увозу моторних возила
Допуна акта о примени Уредбе о увозу моторних возила
Примена Правилника о испитивању возила у поступку јавне продаје
Примена Правилника за возила продата на лицитацијама

Додатно објашњене о поступку јавне продаје возила М и Н категорије

Примена Уредбе о увозу моторних возила на одређене категорије моторних возила (специјална возила)

Акт Управе царина о јавној продаји возила М и Н категорије

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина