Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПДВ

 

 У складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност право на рефакцију пореза на додату вредност имају страни држављани који износе купљена добра у вредности преко 150 евра (укључујући ПДВ), у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, и уколико та добра износе у року од 3 месеца од дана куповине.


Уколико приликом напуштања царинског подручја путник, страни држављанин, за робу коју износи са собом поднесе Образац РЕФ 4 (који је на његов захтев попунио продавац), као и оригиналне рачуне за купљену робу, царински радник ће на основу приложене документације утврдити истоветност робе и печатом оверити Образац РЕФ 4, затим ће печатом и потписом оверити презентиране рачуне и у Образац РЕФ 4 унети датум изношења добара из царинског подручја. Оригиналне рачуне и оверен Образац РЕФ 4 задржава странка, а копију обрасца РЕФ 4 задржава царински орган.

 

НАПОМЕНА: Царински орган само врши оверу поднетог Обрасца РЕФ 4, али не и повраћај плаћеног ПДВ.


Плаћени ПДВ купцу, односно подносиоцу захтева за рефакцију (доносиоцу овереног оригиналног Обрасца РЕФ 4), враћа се у року и на начин прописан чл. 9. Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције ПДВ.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина