Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Šta je licitacija?

 

Licitacija je javna prodaja robe.
Roba koju Uprava carina izlaže javnoj prodaji je roba koja je oduzeta pravosnažnim rešenjem u carinsko prekršajnom postupku ili roba od koje se stranka odrekla u korist države. U ovu robu spadaju i motorna vozila.
Carina ima pravo da, u slučaju lako kvarljive robe i živih životinja, odmah proda robu bez održavanja javne prodaje.

 

2. Ko može da učestvuje na licitacijama?

 

Kada je u pitanju roba, onda je učešće na licitacijama ograničeno na pravna lica.


Na licitacijama na kojima se prodaju motorna vozila mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, osim u slučajevima kada je zakonski drugačije propisano, odnosno kada je neophodno da se ispune neki posebni uslovi.

 

3. Da li ima nekih novina kada su licitacije u pitanju?

 

Uprava carina Republike Srbije uvela je i jednu novinu u vezi sa prodajom vozila na javnim licitacijama:

 

VOZILA POD POTRAGOM SE VIŠE NE IZLAŽU ЈAVNOЈ PRODAЈI

 

Carinici su od sada u obavezi da pre izlaganja vozila javnoj prodaji, zatraže proveru vozila od strane Interpola, a samim tim i dobiju informaciju da li je vozilo predmet potrage u inostranstvu.

 

Carinarnice su sada dužne da status vozila provere, odnosno da takvu informaciju bez odlaganja proslede Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa Uprave carina, koji je ovlašćen da preduzima dalje mere radi predaje vozila nadležnim organima MUP.
 

4. Da li su i ranije carinici bili u obavezi da proveravaju status vozila?

 

Propisi ne obavezuju carinske službenike ni sada da proveravaju status vozila, ali je realnost, odnosno neprijatnosti koje su vlasnici takvih vozila imali nakon što napuste teritoriju Srbije, nametnula da određena provera ipak mora da postoji.
 

5. Da li je bilo slučajeva da građani imaju problema sa takvim vozilima?
 


Primećeno je da građani imaju problema sa pojedinim vozilima kupljenim na licitaciji i Uprava carina je upravo zbog toga pokrenula inicijativu da sva vozila za koja bude utvrđeno da su na poternici, ne izlažu prodaji na javnoj licitaciji.


Ovim činom smanjuje se rizik da građani budu oštećeni, a omogućava se i efikasnije sprovođenje carinsko-prekršajnog postupka.

 

6. Od koga da naplatim štetu zbog vozila koje mi je oduzeto?

 

Ukoliko se desi da postoji osnova za nadoknadu štete, jer se recimo radilo o vozilu za koje nije bilo poznato da je na listi Interpola, kupac podnosi zahtev za nadokandu štete pred nadležnim sudom koji o tome donosi odluku.

 

7. Koliko se licitacija godišnje održi?

 

Јavne prodaje se organizuju kada se za to steknu uslovi, odnosno onda kada robe ima dovoljno da bi održavanje licitacije bilo rentabilno. Tokom 2013. godine održano je 31 licitacija za prodaju vozila i to u sledećim carinarnicama: Niš, Beograd, Subotica, Novi Sad, Šabac, Kragujevac, Kraljevo i Užice, od čega je najveći broj održan u Beogradu. U 2013. godini prodato je 973 vozila, u 2012. godini prodato je 979 vozila, a u 2011. godini 1244.

 

8. Gde može da se dođe do podatka kada će biti održana neka licitacija?

 

Svi naši građani koji se interesuju, odnosno imaju nameru da učestvuju u licitacijama mogu da se informišu o tome u dnevnim novinama. Naime, sve carinarnice imaju obavezu da 8 dana pre održavanja javne prodaje tu informaciju objave u najmanje jednom dnevnom listu koji pokriva celu teritoriju Republike Srbije.

 

9. Postoji li i neka roba koja se ne može prodati i šta se sa njom dešava?

 

Roba koja se ne može prodati, odnosno upotrebiti zbog zdravstvenih, veterinarskih, fitosanitarnih, sigurnosnih ili drugih razloga propisanih zakonom uništava se pod carinskim nadzorom, u skladu sa propisima.
Pod takvom robom se podrazumevaju i duvanske prerađevine koje nisu obeležene na propisan način (bez akciznih markica).
 


10. Ko donosi konačnu odluku o sudbini robe?

 

Odluku o sudbini robe, donosi prekršajni sudija u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima i u obavezi je da odredi i način postupanja sa oduzetom robom. To znači da Sudovi u svojim presudama odlučuju o tome da li će oduzeta roba biti uništena, izložena javnoj prodaji ili data drugom zainteresovanom licu na korišćenje.

 

11. Gde završava novac zarađen na licitacijama?

 

Prihodi ostvareni od naplaćenih kazni, kao i prodaje carinske robe slivaju se u državni budžet.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina