Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

RADIONICA O KONTROLI ROBE DVOSTRUKE NAMENE

 

Učesnici radioniceAnaliza rizika, naknadna kontrola, interna revizija, carinske istrage i obaveštajni poslovi, kao i mapiranje rizičnih oblasti, bile su glavne teme Radionice o sprovođenju kontrole spoljne trgovine robom dvostruke namene, 7. i 8. decembra u Upravi carina. U organizaciji EU P2P Programa 2015-2017 za kontrolu trgovine robom dvostruke namene, vodili su je eksperti pomenutog programa Matjaž Murovec iz Slovenije, Klas Linman iz Holandije i DŽoni Kapelo iz Belgije.

 

PredavačiRadionica je nastavak prethodne, realizovane u julu 2015. godine u našoj Upravi, čiji je cilj bio ocena rezultata Uprave carina u razvoju nacionalnog sistema kontrole robe dvostruke namene, postignutih kroz desetogodišnju podršku i pomoć EU programa i onoga što je neophodno usavršiti u sistemu carinske kontrole u ovoj oblasti, pre svega u Sektoru za tarifske poslove, koji je nosilac projekta UC „Kontrola spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene“, a takođe i koordinator svih aktivnosti koje se u Upravi carina sprovode pod okriljem EU P2P Programa 2015-2017.

 

RadionicaNa Radionici je potenciran značaj saradnje u razmeni informacija između svih nadležnih aktera u lancu kontrole, maksimalnog korišćenja automatizacije i uspostavljanja sistema da bi se efikasno sprovodila procena rizika, profilisanje i ciljanje u kontroli trgovine strateškom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene).

 

RadionicaPredavači su naglasili da se upravljanje rizikom vrši na strateškom, taktičkom i operativnom nivou. Rečeno je da procena rizika u kontroli trgovine strateškom robom  ne može biti zasnovana samo na Harmonizovanom sistemu već se moraju uzeti u obzir kontrolne liste strateške robe, fiktivne zemlje odredišta, informacije organa nadležnog za izdavanje spoljnotrgovinskih dozvola, kao i obaveštajni podaci. Naglašen je i značaj naknadnih kontrola, a s obzirom da se u prekograničnom prometu nalazi  stotine hiljada hemikalija, od kojih veliki broj pripada kategoriji strateških, bitan deo kontrole je provera tehničke specifikacije robe, što podrazumeva dobro znanje o čitavoj lepezi strateških elemenata.

 

Radionica je bila izuzetno uspešna i korisna za sve polaznike, jer je omogućila ne samo sticanje novih znanja u borbi protiv ilegalne trgovine strateškom robom, već i razmenu iskustava i primera dobre prakse sa kolegama iz EU. Takođe, na skupu su generisane nove ideje i preporuke koje će se razmatrati i razvijati kroz naredne aktivnosti Uprave carina u cilju podizanja kapaciteta za sprovođenje kontrole strateške robe.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina