Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

UNAPREĐENJE IZVEŠTAVANJA O SPROVOĐENJU PROGRAMSKOG MODELA BUDŽETA


U Upravi carina je na inicijativu Sektora za finansijske, investicione i pravne poslove  od 30. januara do 1. februara 2018. godine održana radionica „Upravljanje učinkom – Razvoj strateških ciljeva i indikatora za praćenje rezultata projekata i programa u višegodišnjem planiranju“, koju su za naše predstavnike održali eksperti Svetske carinske organizacije Berd de Has i Ira Tan.


Ministarstvo finansija je u protekle tri godine sprovelo značajne reforme i uspostavilo nove prakse kako bi bili ostvareni impresivni i održivi fiskalni rezultati – rekla je na otvararanju radionice, pozdravljajući prisutne dr Sofija Radulović, pomoćnica direktora UC u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove. Ona je dodala, da Uprava carina svojim efikasnim radom direktno utiče na naplatu polovine prihoda državnog budžeta.


Zahvaljujući interaktivnom pristupu carinski službenici su uz pomoć eksperata analizirali najbolje prakse vezane za izveštavanje. Naime, carinska služba, kao i ostali korisnici budžetskih sredstava u Srbiji nemaju neko dugoročno iskustvo u vezi sa aktivnostima na praćenju i izveštavanju o sprovođenju Programskog modela budžeta. Do sada su izrađena samo dva izveštaja i to Godišnji izveštaj o učinku programa za 2016. godinu, koji je u skladu s budžetskim kalendarom dostavljen Ministarstvu finansija marta prošle godine, kao i Izveštaj za prvih šest meseci 2017, koji je takođe u predviđenom roku 1. septembra dostavljen MF. U toku je priprema Godišnjeg izveštaja za 2017.

 

Polazeći od primene i značaja pokazatelja učinka, razgovaralo se o mogućnosti da se u nekim  budućim izveštajima drugačije formulišu pojedini indikatori, kako bismo  na najbolji mogući način odslikali naš rad i napredak. Eksperti su dali  određena upustva za formulisanje indikatora, odnosno šta bi trebalo dodati ili promeniti. Zapažanja nisu bila samo načelna, već su date ideje u vezi pojedinih konkretnih indikatora koji su naspram ciljeva navedeni u pomenutom izveštaju. Imajući u vidu kompleksnost faktora koji utiču na rezultate, naglašeno je da je  veoma važno  pokazati koje to, posebno naše aktivnosti, doprinose da se ostvaruju zadati ciljevi i pozitivan trend u misiji carinske službe. Kada je reč o indikatorima potencirano je da bi generalno trebalo da budu sažeti i prikazani na najjednostavniji način kvantitativo i/ili kvalitativno. Kao dobar primer izveštavanja o trošenju budžetskih sredstava prikazan je model holandske carine, koji je vrlo koncizan i sveden.

 

Ova radionica je po svemu bila korisna i uspešna, jer su eksperti u potpunosti ispunili očekivanja učesnika. U ime sprečene pomoćnice direktora dr Sofije Radulović, koja je kao rukovodilac Sektora za finansijske, investicione i pravne poslove inicirala radionicu, predavačima se za njihov doprinos, znanje i iskustvo koje su preneli,  zahvalila zamenica odgovornog lica Milica Adamović. Ona se takođe zahvalila na  učešću i interesovanju koje su prisutne kolege pokazale za ovu temu, posebno moderatorima - Јani Ilić, iz pomenutog sektora i Lidiji Antić iz Odeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Izražena je nada da će se saradnja nastaviti, za šta postoji spremnost kako Uprave carina, tako i eksperata Svetske carinske organizacije.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina