Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

BAZELSKA KONVENCIЈA O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA

 

Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (“Službeni list SRЈ, Međunarodni ugovori”, br. 2/99), počeo je da se primenjuje 2000. godine.

 

U funkciji primene  Bazelske konvencije doneti su sledeći zakoni i podzakonski akti:

• Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009), član 57, stav 2: dozvolu za uvoz, izvoz i tranzit otpada izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, u skladu sa zakonom i drugim propisima (Pravilnik iz  Službenog glasnika RS, br. 60/2009)

• Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009)

• Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009)

• Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje , sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009) 

Sastavni deo ove Uredbe su Lista I-a opasnog otpada koju čine:

• lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen
• lista opasnog otpada koji se može uvoziti
• lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen

i Lista II-v neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen.

• Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada   (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009)

• Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009)

• Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (unutrašnji promet) (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009)

 

U kontekstu primene ovog pravilnika na snazi je primena Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2001 i 72/2009-dr.pravilnik), do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz Zakona o upravljanju otpadom (s tim što je ukinut član 3 stav 2. , 3. i 5. i član 7.  pravilnika iz Službenog glasnika RS, br. 55/2001). 

Ovim pravilnikom obuhvaćen je Katalog otpada (prilog 1) sa listama otpada (prilog 2):

• zelena lista otpada

• oker lista otpada

• crvena lista otpada,

• Dokument o razvrstavanju otpada koji popunjava stvaralac otpada (prilog 3) i

• Dokument o preuzimanju otpada-sekundarne sirovine (prilog 4).

• Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (unutrašnji promet) (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009)

 

 U cilju sprovođenja integrisanog upravljanja granicom i realizacije Strategije integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarsvo finansija-Uprava carina, utvrdili su Sporazum o preuzimanju preliminarne kontrole prometa otpada, otrovnih materija i supstanci koje oštećuju ozonski omotač na graničnim prelazima.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina