Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OVLAŠĆENI PRIVREDNI SUBЈEKT (OPS)

 

Šta je OPS?

 Svetska carinska organizacija u okviru WCO Safe Framework of Standards (Okvirni standardi bezbednosti Svetske carinske organizacije), deo: „Authorized Economic Operator – Guidelines“, definiše OPS kao subjekta uključenog u promet robe, ili neku drugu funkciju, koji je za to dobio odobrenje nacionalne carinske administracije, jer ispunjava i pridržava se standarda Svetske carinske organizacije ili ekvivalentnih standarda bezbednosti lanca nabavke.

Zvanična definicija OPS u EU podrazumeva privrednog subjekta koji je u svom poslovanju uključen u aktivnosti koje su definisane carinskim zakonom, koji je pouzdan u čitavoj Zajednici i kao takav uživa prednosti u čitavoj Zajednici.

U svakodnevnoj terminologiji koja je u upotrebi u EU, OPS se definiše kao onaj privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava specifične kriterijume.

 

Razlozi uvođenja sistema OPS

 

Osnovni razlozi koji su uticali na definisanje zakonske osnove i faktičku implementaciju sistema OPS u EU ogledaju se u sledećem:

 •          Nameri da se privredni subjekti uključe u „siguran lanac nabavke“,

 •          Nameri da se garantuje sigurnost u svim fazama „života“ pošiljke (proizvodnji, prevozu, dopremi, otpremi, nabavci, skladištenju, uvozu, izvozu, provozu i ostalom),

 • Nameri da se unapredi društvena odgovornost nacionalne ekonomije, i to prevashodna u sledeće dve oblasti:
 1. Borbi protiv terorizma i
 2. Borbi protiv organizovanog kriminala, falsifikovanja i piraterije.
Prednosti koje donosi status OPS

 

Osnovne prednosti koje donosi sistem Ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju se pre svega u mogućnosti:

 • Јednostavnijeg odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka;
 • Prethodnog obaveštenje da će se vršiti kontrola pošiljke  
 • Podnošenje manjeg seta podataka u ulaznim i izlaznim sažetim deklaracijama
 • Manje fizičkih i dokumentarnih kontrola
 • Davanje prednosti pošiljkama ako su odabrane za kontrolu
 • Izbor mesta kontrole  
 • Posredne pogodnosti koje se ogledaju pre svega u većoj sigurnosti koje poslodavac ima u svoje zaposlene, razvoj standarda, izbor dobavljača, sigurnost ulaganja i prevoza, izgradnja svesti o organizacionoj infrastrukturi i sposobnostima, saradnja među strankama u lancu nabavke, proaktivna tehnološka ulaganja i dobrovoljno pridržavanje bezbednosnih propisa.
 • Priznat kao bezbedan i siguran poslovni partner
 • Bolji odnosi sa carinom  
 • Bolji odnosi i priznanje drugih organa državne uprave


 Pravni osnov

Zakonodavni osnov za uvođenje statusa OPS je član 8. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 i 111/2012) kojim je propisano da lice koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom može zatražiti status „OPS“.


Članovima 21.-40. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, br. 93/2010 i 63/2013) bliže je objašnjen sistem OPS.

 

Vrste OPS

Postoje tri sertifikata OPS koji se razlikuju prema olakšicama koje proizilaze iz određenog statusa:

 

1. OPS za carinska pojednostavljenja (označava se sa „AEO C“), omogućava OPS korist od pojednostavljenja propisanih carinskim propisima.

Imalac ovog sertifikata ima pravo na:

 • na olakšan pristup pojednostavljenom carinskom postupku kako je regulisano članom 22. Uredbe; 
 • manji broj fizičkih pregleda i pregleda dokumentacije; 
 • prioritet prilikom pregleda pošiljke na osnovu analize rizika; 
 • pravo da zahteva proveru na određenoj lokaciji (ugovoreno mesto).

2. Drugi tip ovlašćenja, OPS za sigurnost i bezbednost („AEO S“).

 

OPS nosilac ovog tipa ovlašćenja ima pravo na:

 • da dobije informacije o rezultatu prethodno obavljene analize rizika sigurnosti i bezbednosti u skladu sa članom 22. Uredbe; 
 • da unosi manji broj podataka u ulaznu i izlaznu sažetu deklaraciju u skladu sa članom 22. Uredbe; 
 • manji broj fizičkih pregleda i pregleda dokumentacije;
 • prioritet prilikom pregleda pošiljke na osnovu analize rizika;
 • pravo da zahteva proveru na određenoj lokaciji (ugovoreno mesto).

3. Treći tip ovlašćenja, OPS za carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost ( „AEO F“).

 

Imalac ovog sertifikata ima pravo:

 • na olakšan pristup pojednostavljenom carinskom postupku kako je regulisano članom 22. Uredbe; 
 • da dobije informacije o rezultatu prethodno obavljene analize rizika bezbednosti i sigurnosti u skladu sa članom 22. Uredbe;
 • da unosi manji broj podataka u ulaznu i izlaznu sažetu deklaraciju u skladu sa članom 22. Uredbe;
 • manji broj fizičkih pregleda i pregleda dokumentacije; 
 • prioritet prilikom pregleda pošiljke na osnovu analize rizika; 
 • pravo da zahteva proveru na određenoj lokaciji (ugovoreno mesto).

 

 

 Naziv dokumenta .docx .pdf
Smernice za OPS  
OPS sertifikat  
Zahtev za izdavanje serifikata OPS  
Prilog 1 - Upitnik za samoprocenu  
Prilog 2 - Pretnje, rizici i moguća rešenja  
Prilog 3 - Izjava o sigurnosti  
Uputstvo za popunjavanje upitnika za samoprocenu ovlašćenih privrednih subjekata (OPS)  

 

Spisak privrednih društava koja poseduju AEO sertifikat

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina