Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

ПОСТУПАК АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА

 

Упутство за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.

 

Прилог 1. -Захтев за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством;  

Прилог 2. - Исправа која се прилаже уз ЈЦИ као захтев за поступак активног оплемењивања;

Прилог 3. - Одобрење за коришћење царинског поступка са економским дејством;

Прилог 4. - Образац за завршетак активног оплемењивања;

Прилог 4.а - Табеларни преглад почетка и завршетка поступка активног оплемењивања;

Прилог 5. - Захтев за повраћај или отпуст увозних дажбина у поступку активног оплемењивања у систему повраћаја;

Начин попуњавања ЈЦИ за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.   

 Допуну објашњења за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.

 

 

Месечно и квартално обједињавање рокова код поступка активног оплемењивања

 

Актом Управе царина 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године све царинарнице су обавештене о начину спровођења царинског поступка активног оплемењивања.

Под тачком 2.8. (Обједињавање рокова) је наведено да, ради поједностављења поступка, по захтеву носиоца одобрења, царински орган може одредити да се рок за завршетак поступка који почиње у току календарског месеца или квартала завршава последњег дана наредног календарског месеца или квартала.

Имајући у виду да се у конкретном случају ради о новом облику поједностављења у спровођењу поступка активног оплемењивања, пример у ком је објашњен начин спровођења поступка активног оплемењивања у случају месечног и кварталног обједињавања рокова можете преузети овде. 

(Aкт Управе царина 148-03-030-01-114/3/2012 од 31.05.2012.године)

 

 

Попуњавање рубрике Б (детаљи обрачуна) у извозној ЈЦИ по окончању поступка активног оплемењивања у којем је  учествовало више лица

 

У примени објашњења УЦ-а 01/1.1 број Д-2658/1 од 10.02.2006. године, у пракси уочени технички проблеми код попуњавања Рубрике Б (Детаљи обрачуна) у извозној ЈЦИ, у смислу да због величине рубрике, у исту не могу да се унесу подаци о свим учесницима у извозном послу који су закључили уговор са страним лицем о пружању услуга радова на покретним добрима стављеним у царински поступак активног оплемењивања, или који су наведени у уговору који је страно лице закључило са једним обвезником ПДВ на којег, као примаоца робе гласи ЈЦИ за активно оплемњивање.

С тим у вези, а ради јединствене примене, обавештавамо вас следеће.

Уколико је у извозну ЈЦИ потребно уписати више учесника у извозном послу, а сви подаци не могу да стану у Рубрику Б (Детаљи обрачуна), у исту се уписује реч ''спецификација'', а уз ЈЦИ се подноси спецификација у којој се уписују подаци о учесницима у извозном послу.

 (Акт Управе царина 01/1.1. Број Д-2658/2 од 31.03.2006. године)

 

ПОПУЊАВАЊЕ ЈЦИ

 Објашњење Управе царина у вези са попуњавањем ЈЦИ код стављања у слободан промет добијених производа након окончања поступка активног оплемењивања можете преузети овде.

 

 

ИСПУЊЕНОСТ ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА

 Начин и услови за проверу испуњености економских услова за поступак активног оплемењивања робе из Главе 1. до 24. Царинске тарифе може преузети овде.

 

АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ТНГ

Објашњење Управе царина о поступку активног оплемењивања течног нафтног гаса - процес намешавања пропана и бутана- можете преузети овде.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина