Preskoči veze navigacije
Обука за царинске заступнике
Обука за царинске службенике
E-LEARNING

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

У периоду од 01.02. до 02.02.2021. године у Управи царина - Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155а, одржаће се поновни и поправни испит за добијање дозволе за царинско заступање.

Пријава за овај рок је истекла 15.01.2021. године.

 

Писмени део испита за добијање дозволе за царинско заступање биће одржан 01.02.2021. године у 09,00 часова у Управи царина.

 

Усмени део испита  за добијање дозволе за царинско заступање биће одржан 02.02.2021. године са почетком у 12,30 часова у Управи царина, учионица број 7.   

 

  

ПОСЕБНО СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ: Да би Вам био омогућен улазак у просторије у којима се одржава испит за добијање дозволе за царинско заступање, а ради спречавања ширења заразне болести COVID 19, ОБАВЕЗНО је да на испит дођете са заштитном опремом (маском и рукавицама).

 

Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

 

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.97/2010) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

 

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.

 

Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

 

 

О резултатима писменог дела испита можете се информисати на следећим телефонима: 011/2674-187 и 011/2696-815, радним данима од 09,00h до 10,00h.

 

__________________________.______________________________________________

 

Чланом 6 Тачка 1 Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку, прописано је да „Кандидат који је запослен код посредног заступника подноси Управи царина пријаву за полагање стручног испита, најкасније петнаест дана пре одржавања испита“.

 

       

 Образац Пријаве за обуку

 Образац Пријаве за полагање испита

 Списак потребне документације

 

 

________________________________________________________________________

 

У „Службеном гласнику РС“, број 38 од 31.05.2019. године објављени су Усклађени динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама – („Службени гласник РС“, бр.43/03...и 95/18).

 

Њихова примена почиње од 01.06.2019. године и то:

-         За обуку за царинско заступање – 54.670,00 динара;

-         За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 19.780,00 динара;

-         За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 9.890,00 динара;

-         За издавање дозволе за царинско заступање – 2.730,00 динара.

 

    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима можете обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

 

   -   Љубица Павловић- 011/2694-017

        (Царински систем и поступак)

 

   -   Драгана Поповић  -  011/201-5800    локал - 11136

       (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем)

 

   -   Радојка Јахура  -  011/201-5800    локал - 11136 

        (Познавање робе)

 

   -   Александра Тадић - 064/858-2664

        (Спољнотрговински и девизни систем)

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Почев од 17.06.2019. године примењује се нови: 

 

     -         Царински закон („Сл. гласник РС“, број 95/2018),  и

    -      Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку. ("Сл. гласник РС", број 42/2019)

 

________________________________________________________________________

Промена послодавца     -      Списак потребне документације

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника.

 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника),

 

Уз обавештење из става 2. овог члана царински заступник дужан је да приложи:

 

1. доказ да је нови послодавац, чије је седиште у Републици Србији, регистрован за послове међународне шпедиције и послове царинског заступања;

2. доказ да је царински заступник запослен код новог послодавца (посредног заступника) на пословима царинског заступања.

________________________________________________________________________

                          

Полагање испита без претходно обављене Обуке  

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

 

Кандидати који се одлуче на полагање испите без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе:

 

 Правни извори за полагање испита за царинско заступање.

 

   


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина