Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

АТА карнет је међународни царински транзитни документ који у свету синоним пасоша за робу. Користи се за поједностављење привременог увоза, а у Србији га може издати Привредна Комора Србије за поступак привременог извоза (и поновног увоза робе у непромењеном стању). У пракси се најчешће користи за привремени увоз/извоз робе за сајамске изложбе, као и роби намењеној за личну или професионалну употребу, трговачке узорке, стручну и научну опрему. Рок важности овог документа је до 12 месеци. Специфичност овог документа огледа се и у томе што се може користити без ангажовања шпедитера.


Банкарска гаранција је банкарски услужни посао којим банка гарантује повериоцу да ће дужник уредно да изврши своју обавезу, тј. да ће повериоцу да измири обавезу о доспећу ако то дужник не учини. Банка се код ових послова појављује у улози јемца.

Бесцаринска зона је подручје које је обично смештено покрај међународне луке и на које увезена добра могу бити искрцана, ускладиштена и поновно укрцана без плаћања царине (цустомс дутиес) или других врста посредних пореза (индирецт таx), уз услов да не буду увезена у земљу у којој се бесцаринско подручје налази. Бесцаринским подручјима обично се сматрају подручја изван државног подручја земље, као и подручја у којима трговци могу да послују без ограничења.

Царинарница је организациони, односно подручни орган у структури Управе царина где се у целини или делимично могу спровести све или поједине царинске радње утврђене царинским прописима.

Царинска контрола обухвата поједине радње које предузима царински орган (у Републици Србији: Управа царина), као што су преглед робе, узимање узорака, контрола постојања и аутентичности документације, преглед књиговодствених и других докумената, преглед превозних средстава, преглед пртљага и друге робе коју једно лице носи са собом или на себи и спровођење службених провера и сличних радњи у циљу обезбеђивања правилне примене царинских и других прописа.

Царинска пломба представља царинско обележје које се поставља у одређеним царинским поступцима, како би се спречило неовлашћено располагање робом, и очувала истоветност робе. У царинска обележја спадају још и царински штамбиљ и царински печат.

Царинска роба је роба која се уноси или прима у царинско подручје, као и роба која се из тог подручја извози или шаље. Царинском робом сматра се и роба која транзитира тим царинским подручјем, односно која се преноси преко тог царинског подручја.

Царинска тарифа је систематизовани списак роба са стопама царине. Царинску тарифу чине номенклатура робе и стопе, односно износ царине прописане за поједине робе у тој номенклатури.
 
Царински агент је физичко или правно лице регистровано за обављање делатности међународне шпедиције, које је Управа царина овластила да спроводи радње у царинском поступку или у вези са тим поступком.

Царински дуг је обавеза лица да плати износ царине и других увозних дажбина за одређену робу, у складу са прописима.

Царински надзор је скуп општих мера и радњи Управе царина у циљу спровођења царинских и других прописа у односу на робу која подлеже царинском надзору, укључујући мере за обезбеђење истоветности робе од приспећа на царинско подручје до окончања царинског поступка (праћење и чување царинске робе, узимање узорака, проспеката, фотографија или других података), стављање царинских обележја и оверу прописаних докумената.

Царински орган је надлежна организациона јединица или овлашћени службеник Управе царина.

Царински поступак је поступак стављања робе у слободан промет, поступак транзита, поступак царинског складиштења, поступак активног оплемењивања, поступак прераде под царинском контролом, поступак привременог увоза, поступак пасивног оплемењивања и поступак извоза, где учесници у поступку стичу права и обавезе везане за робу.

Царински прелаз је место одређено за увоз, извоз и транзит робе, као и за прелаз лица и превозних средстава преко царинске линије на граничном прелазу.

Царински статус је статус робе у царинском поступку, којим се роба означава као домаћа илистрана.

Царинско подручје обухвата територију, територијалне воде и ваздушни простор изнад одређене земље.

Царинско складиште може бити јавно складиште или приватно складиште:
- јавно складиште је царинско складиште у коме лице може да складишти робу
- приватно складиште је царинско складиште намењено складиштењу робе држаоца складишта

CITES конвенција (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) је конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре. Циљ овог међународног споразума јесте да се осигура да међународна трговина примерцима дивљих животиња и биљака, њиховим деловима и дериватима не угрози опстанак истих врста у природи.

Црвени контролни пролаз користе путници који пријављују све што носе са собом, у путничком промету.

Декларисање је радња којом лице од царинског органа захтева, у прописаној форми и на прописани начин, спровођење одговарајућег царинског поступка над робом.

Декларант (подносилац декларације) је лице које подноси декларацију у своје име или лице у чије име се подноси декларација.

Домаћа роба је:
- роба у целини добијена или произведена у царинском подручју
- роба увезена из других држава која је стављена у слободан промет
- роба добијена или произведена у царинском подручју, ако је добијена или произведена од робе увезене из других држава која је стављена у слободан промет или која је у целини добијена или произведена у царинском подручју, а садржи робу увезену из других држава која је стављена у слободан промет.

Држалац складишта је лице коме је царинарница одобрила да управља царинским складиштем.

ЕУР 1 је образац који представља документ од посебног значаја за увознике јер указује на могуће преференцијално порекло робе у њиховој земљи и самим тим умањује трошкове царињења робе.

Фитосанитарна контрола је контрола којој на граничним прелазима подлежу пошиљке биља, биљних поризвода и прописани објекти, средства за исхрану биља и средства за заштиту биља у складу са Законом о здрављу биља, Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта и Законом о средствима за заштиту биља. Спроводи је орган министарства надлежног за пољопривреду – фитосанитарна инспекција.

Интелектуалну својину чине посебна, специфична права која имају аутори, проналазачи и остали носиоци права интелектуалне својине. Интелектуална својина није конкретно, материјално власништво над неким предметом, већ право, односно скуп овлашцења које правни поредак земље признаје носиоцу права интелектуалне својине.

Јавно складиште је царинско складиште у коме лице може да складишти робу.
 
Корисник складишта је лице које је према декларацији обавезно да стави робу у поступак царинског складиштења или лице на које су права и обавезе тог лица пренете.

Кријумчарење је кретање робе преко царинске линије на скривен начин и уз избегавање мера царинског надзора, при чему се избегава, делимично или у целини, плаћање увозних дажбина, примена забрана, односно ограничења или се прибављају погодности противно одредбама закона које примењују царински органи.

Лице са пребивалиштем/седиштем у Србији је:
- физичко лице које има пребивалиште на територији Србије;
- правно лице које има седиште, регистровано представништво или сталну пословну јединицу на територији Србије.

Лични пртљаг углавном обухвата предмете одевања, личне хигијене, исхране, разну техничку робу, спортске реквизите, лекове и сл. То су, заправо, предмети потребни за путовање, а њихова неопходност цени се у сваком конкретном случају, на основу годишњег доба, занимања, сврхе и трајања путовања итд.

Носилац одобрења је лице које је добило одређено одобрење у царинском поступку.
 
Овлашћени царински службеник је лице запослено у Управи царина које обавља послове у складу са одредбама Царинског и других закона, као и у складу са овлашћењима пренетим од директора.

Паритети испоруке су међународна правила за тумачење трговачких термина у унутрашњој и међународној трговини, који дефинишу: цену коју плаћа купац, страну која сноси трошкове превоза и допреме, страну која сноси ризик (осигурање робе). Паритети се ревидирају на сваких десет година, а на снази су тренутно паритети ИНЦОТЕРМС 2010, којих има укупно 11.

Посредни заступник је правно лице регистровано за послове међународне шпедиције и уписано у посебан регистар заступника код Управе царина. Посредни заступник је дужан да води евиденцију о свим радњама које предузима као посредни заступник пред царинским органима, а на начин који одреди Управа царина.

Потврда о фитосанитарном прегледу јесте потврда коју издаје надлежни државни орган (Министарство пољопривреде) као доказ да садржај пошиљке испуњава увозне прописе доставне дестинације. Потврда гарантује да је садржај пошиљке испитан и да не садржи опасне штеточине и биљне болести.

Потврда о пореклу је посебан документ који доказује да роба која се транспортује заиста води порекло из одређене земље. Ова потврда такође може у прилогу да има декларацију произвођача, добављача, извозника или било кога ко је компетентан да гарантује порекло робе.

Приватно складиште је царинско складиште намењено складиштењу робе држаоца складишта.

Привремени увоз је царински одобрен поступак у оквиру ког се страна роба користи у земљи уз обавезу поновног извоза у неизмењеном стању, осим због неуобичајеног смањења вредности због њене употребе. На привремено увезену робу не плаћа се царина или се плаћа по сниженој стопи и на њу се не примењују мере комерцијалне политике (спољнострговинска ограничења), осим ако посебним прописима није другачије регулисано.

РЕФ 4 је образац који страни држављанин попуњава уколико жели повраћај ПДВ-а за робу у вредности преко 150 евра у динарској противвредности. Уз образац који попуњава продавац, потребно је да се приложе и оригинални рачуни, као и пасош на увид.  Повраћај ПДВ-а може да се тражи у року од три месеца од дана куповине.

Резиденти су сва физичка и правна лица, предузећа или организације које немају статус правног лица, који према законодавству једне од држава страна у њој подлежу опорезивању по основу пребивалишта, сталног места боравка, седишта, регистрације. Међутим, овај појам не обухвата лица која у држави страни подлежу само опорезивању прихода оствареног од поступака који нису у вези с добијањем и (или) продајом робе.

Роба пореклом из одређене државе, односно заједнице држава, у складу са законом обухвата:
1) робу у целини произведену у тој држави;
2) робу која је у довољној мери прерађена у тој држави.

Скривена роба је роба која није пријављена царинском органу која се преноси или превози тако да спречава или отежава препознавање или откривање приликом уобичајеног прегледа који врши царински орган.

Слободна зона је простор искључен из царинске територије једне државе, на коме се обавља низ привредних активности, као што су производња, дорада, прерада, амбалажирање, транспортне услуге, услуге смештаја, складиштења и други послови. У зони се налазе и царинске испоставе, шпедитерске испоставе, предузећа за контролу квалитета и квантитета.

Стављање робе у слободан промет подразумева окончање прописаних поступака у вези са увозом робе, као и наплату свих прописаних увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада. Тиме страна роба стиче статус домаће робе.

Страна роба је роба која није дефинисана као домаћа роба, као и домаћа роба која је изнета из царинског подручја

Шпедиција се најчешће односи на поступак царињења и то углавном на случајеве када треће лице обавља шпедитерске услуге за пошиљоца или примаоца било да је у питању царињење увозних или извозних пошиљака.
 
ТАРИС је скраћеница за Интегрисану тарифу Србије. Представља базу података Царинске тарифе Србије и закона, прописа, и подзаконских аката Републике Србије који третирају робу при увозу, односно извозу, формирану повезивањем тарифних ознака са мерама комерцијалног законодавства, мерама аграрне политике, увозним/извозним забранама, рестрикцијама, квантитативним ограничењима, тарифним квотама и преференцијалима…кодификовано на начин на који се кодификује у Интегрисаној тарифи ЕУ - ТАРИК (TARif Integre Communautaire). Основни елементи ТАРИС базе су:
• мере;
• номенклатура;
• додатни кодови;
• географска подручја;
• фусноте;
• законодавство и др.

TIR карнет (франц. Transport International par la Rout) је царински документ којим се поједностављују царинске формалности у међународном транспорту робе. Надзор и поступак над транспортним средствима, контејнерима и робом у режиму ТИР карнета одређен је "Царинском конвенцијом о међународном пријевозу робе на темељу карнета ТИР". ТИР је направљен да би максимално олакшао међународно кретање роба под царинским печатом.

Транзит је поступак који почиње декларисањем робе у улазној граничној царинарници или царинарници где је роба претходно декларисана, а завршава кад се роба, са одговарајућим исправама, допреми одредишној царинарници.

Увоз је термин који се користи за означавање уноса производа, услуга или пословних субјеката који долазе изван државе. Увоз представља део спољнотрговинске размене. Супротан процес (изношење) означава се термином извоз.

Увозне дажбине обухватају царину и друге дажбине које имају исто дејство, које се плаћају при увозу робе.

Зелени контролни пролаз је пролаз на граничном прелазу који могу да користе путници без робе која подлеже плаћању увозних дажбина.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина