Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

БАЗЕЛСКА КОНВЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА

 

Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању (“Службени лист СРЈ, Међународни уговори”, бр. 2/99), почео је да се примењује 2000. године.

 

У функцији примене  Базелске конвенције донети су следећи закони и подзаконски акти:

• Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009), члан 57, став 2: дозволу за увоз, извоз и транзит отпада издаје Министарство за заштиту животне средине и просторног планирања, у складу са законом и другим прописима (Правилник из  Службеног гласника РС, бр. 60/2009)

• Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

• Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине (“Службени гласник РС”, бр. 60/2009)

• Уредба о листама отпада за прекогранично кретање , садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање (“Службени гласник РС”, бр. 60/2009) 

Саставни део ове Уредбе су Листа I-а опасног отпада коју чине:

• листа опасног отпада чији је увоз забрањен
• листа опасног отпада који се може увозити
• листа опасног отпада чији је извоз и транзит дозвољен

и Листа II-в неопасног отпада чији је увоз, извоз и транзит дозвољен.

• Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада   (“Службени гласник РС”, бр. 60/2009)

• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

• Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (унутрашњи промет) (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009)

 

У контексту примене овог правилника на снази је примена Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (“Службени гласник РС”, бр. 55/2001 и 72/2009-др.правилник), до доношења прописа на основу овлашћења из Закона о управљању отпадом (с тим што је укинут члан 3 став 2. , 3. и 5. и члан 7.  правилника из Службеног гласника РС, бр. 55/2001). 

Овим правилником обухваћен је Каталог отпада (прилог 1) са листама отпада (прилог 2):

• зелена листа отпада

• окер листа отпада

• црвена листа отпада,

• Документ о разврставању отпада који попуњава стваралац отпада (прилог 3) и

• Документ о преузимању отпада-секундарне сировине (прилог 4).

• Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (унутрашњи промет) (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009)

 

 У циљу спровођења интегрисаног управљања границом и реализације Стратегије интегрисаног управљања границом Републике Србије, Министарство заштите животне средине и Министарсво финансија-Управа царина, утврдили су Споразум о преузимању прелиминарне контроле промета отпада, отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на граничним прелазима.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина