Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ О МЕЂУНАРОДНОМ ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ - АДР

 

Ова материја је ближе одређена:

• Законом о превозу опасних материја (“Службени лист СФРЈ”, бр.27/90 и 45/90-испр., “Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 - др. закон и 68/2002)

• Уредбом о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр.53/2002)

• Правилником о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају (“Службени лист СФРЈ”, бр.82/90 и “Службени лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља)

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина