Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

МОНТРЕАЛСКИ ПРОТОКОЛ О СУПСТАНЦАМА КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 

 

У функцији овог протокола примењују се следећи закони и одлуке:

• Закон о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског омотача, са прилозима I и  II  (“Службени лист СФРЈ-Међународни уговори”, бр. 1/90)

• Закон о ратификацији  Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач (“Службени лист СФРЈ-Међународни уговори”, бр. 16/90 и “Службени лист СЦГ- Међународни уговори”, бр. 24/2004 – др.закон)

• Закон о ратификацији амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач (“Службени лист СЦГ- Међународни уговори”, бр. 24/2004”)

• Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

• Одлука о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа“ („Сл. Гласник РС", бр. 7/2010)

 

 У циљу спровођења интегрисаног управљања границом и реализације Стратегије интегрисаног управљања границом Републике Србије, Министарство заштите животне средине и Министарсво финансија-Управа царина, утврдили су Споразум о преузимању прелиминарне контроле промета отпада, отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на граничним прелазима.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина