Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

РОТЕРДАМСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОСТУПКУ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПЕСТИЦИДЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ

 

Циљ ове конвенције је промовисање подељене одговорности и сарадње између страна уговорница на пољу међународне трговине одређеним опасним хемикалијама да би се заштитило људско здравље и животна средина од потенцијалне штете и да би се допринело коришћењу тих хемикалија на начин који је прихватљив за животну средину, и то лакшим протоком информација о њиховим карактеристикама, старајући се о процесу доношења одлука на националном плану о увозу и извозу и преношењу ових одлука другим странама уговорницама.

 

Закон о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини донет је у Службеном гласнику РС-Међународни уговори, бр. 38/2009.

 

Овај закон се примењује кроз Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009) и Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина