Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЈА О ДУГОТРАЈНИМ ОРГАНСКИМ ЗАГАЂУЈУЋИМ СУПСТАНЦАМА

 

На основу превентивног приступа утврђеног у Принципу 15 Декларације из Рија о животној средини и развоју, циљ ове Конвенције је заштита здравља људи и животне средине од дуготрајних органских загађујућих супстанци.

 

Закон о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама донет је у Службеном гласнику РС - Међународни уговори, бр. 42/2009.

 

Овај закон се примењује кроз Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009) и Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009).

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина