Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ БИРОА ДИРЕКТОРА

 

  • Биро директора

    • Група за односе са јавношћу

    • Одсек за пројекте

 

 

 

Шеф бироа Наташа Јанковић

Руководи радом Бироа, прегледа и дистрибуира пошту по секторима, распоређује послове на царинске службенике у Бироу, прати њихов рад, контролише појединачна акта; припрема дописе и одговоре на дописе, у своје име и у име директора, односно помоћника директора - координатора; учествује на састанцима које организују претпостављени и израђује службене белешке; прати рад унутрашњиј јединица Бироа; даје обавештења странкама; остварује сарадњу са другим органима и службама око организовања састанака директора, односно помоћника директора - координатора; обавља и друге послове по налогу директора, односно помоћника директора. 

 

 

Биро директора обавља следеће послове:
  • стручне послове за потребе директора и помоћника директора - координатора;
  • припрема материјале и организује седнице колегијума, саветовање и састанке које одржава директор;
  • израђује записнике и закључке и прати њихово извршење; учествује у изради анализа, информација и других материјала за потребе директора;
  • брине се о материјалима које прима директор и по његовом налогу врши обраду истих;
  • обавља секретарске послове за потребе директора и помоћника директора - координатора и друге послове из делокруга Бироа.

 

Група за односе са јавношћу

 

Група за односе са јавношћу континуирано пружа информације о резултатима рада, новитетима и модернизацији у царинској служби, како би најшира јавност била што боље упозната са мисијом и стратешким циљевима службе, као и темпом њиховог остваривања.


Све информације у вези са најзначајнијим активностима Управе царина износе се у разумљивој и илустративној форми, путем саопштења, вести на веб сајту, организацијом конференција за новинаре и на разне друге начине. Због растуће потребе за брзим протоком информација како ка јавности тако и унутар институције, формирани су сајт www.carina.rs и портал, а царинска служба Србије има и свој интерни часопис ''Цариник '' који се дистрибуира запосленима квартално у електронској форми.


Редовно се припремају и дистрибуирају саопштења која илуструју постигнуте резултате, међународну сарадњу, модернизацију, као и све сервисне информације које би могле бити корисне за путнике и компаније. Током последњих година спроведене су и две значајне медијске кампање - “Отворена царинска линија” и “Поглед са искуством” чији је циљ био да се јавност активно укључи у рад царинске службе, да се грађани упознају са њеним значајем, као и да се поправи имиџ царинских службеника.  
 

Транспарентност у раду је међу главним стратешким опредељењима царинске службе, а комуникација са медијима одвија се на савремен, организован и професионалан начин.

 

 

Контакти Групе за односе са јавношћу:

Телефон/Факс:  +381 11 2695 880

Email: pr@carina.rs

 

Одсек за пројекте обавља следеће послове: контрола имплементације свих пројеката који се изводе у Управи царина; координира пројектима који се изводе у Управи царина; координира активности у вези са европским партнерством, акционим планом за придруживање Европској унији, учествује у имплементацији свих стратешки важних пројеката, осигурава да су сви пројекти конзистентни са основном стратегијом развоја и друге послове из делокруга Групе. 

 

Контакт

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина