Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНАРНИЦЕ

                                   ЦАРИНАРНИЦЕ

 

 

 

    Kао подручни органи, у оквиру свог делокруга обављају следеће послове: надзор над робом, путницима и превозним средствима, царињење робе, контролу робе чији је увоз односно извоз посебно регулисан; девизно-валутну контролу у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; спречавање и откривање царинских прекршаја, кривичних дела и привредних преступа у царинском поступку; води у првом степену управни и прекршајни поступак и друге послове из делокруга царинарнице.

    Послове из делокруга рада царинарница врше следеће уже унутрашње јединице: одсеци, реферати, царинске испоставе, царински реферати и царински пунктови.

 

Управник царинарнице
Руководи царинарницом; планира, организује и координира вршење послова у унутрашњим јединицама царинарнице; контролише законитост, правилност и благовременост извршавања послова; предузима мере за унапређење организације рада царинарнице; доноси решења из области радних односа за царинске службенике царинарнице; остварује сарадњу са Управом царина и учесницима у царинском поступку по питањима из делокруга рада; припрема планове и извештаје о раду царинарнице; обавља и друге послове по налогу директора Управе царина.
За свој рад одговара директору Управе царина.

 

 Организациона структура царинарница:

 

Београд

 

Шабац

 

Кладово

 

Димитровград

 

Краљево

 

Крушевац

 

Ужице

 

Ниш

 

Крагујевац

 

Нови Сад

 

Сомбор

 

Вршац

 

Зрењанин

 

Суботица

 

Приштина

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина