Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

  • Одељење интерне ревизије

По овлашћењу директора Снежана Радоњић, координатор интерне ревизије

 

Руководи Одељењем, планира послове и контролише њихово извршење; контролише рад унутрашњих јединица царинарница и анализира уочене неправилности; предузима мере за отклањање утврђених неправилности у примени прописа; учествује у припреми стручних основа за израду прописа; припрема планове рада и израђује извештаје о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

 

Одељење интерне ревизије обавља следеће послове:
  • контролше рад царинарница и Централе Управе царина;
  •             процењује и вреднује управљање ризицима пословних процеса;

  • саветује и даје смернице у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања ризицима и контроле;
  • контролом рада свих организационих јединица помаже остваривање циљева Управе царина кроз систематичан приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководилаца свих нивоа;
  •              контролише усклађеност пословања са законом, подзаконским и интерним актима; обезбеђује поузданост и потпуност финансијских и других информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту средстава и података (информација) и извршавање задатака и постизање циљева;

  • послови интерне ревизије обављају се у складу са закономкојим се уређује буџетски систем, подзаконским актима и Међународним стандардима интерне ревизије. 

 

Контакт

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина