Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЦАРИНСКУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

 • Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције

  • Група за међународну царинску сарадњу

  • Одсек за европске интеграције

 

 

Руководи Одељењем, распоређује пошту на унутрашње јединице, прегледа урађене предмете и даје инструкције и сугестије царинским службеницима за израду аката; обавља послове који се односе на закључивање и спровођење међународних споразума о царинској сарадњи; анализира и предлаже хармонизацију националног са законодавством ЕУ из области царине; учествује на међународним и другим састанцима; анализира и прати одлуке Европске уније које се односе на царинску службу; остварује сарадњу и врши пословну комуникацију са надлежним органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; припрема извештаје о раду и програме рада из делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу директора Управе.
 

 Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције обавља следеће послове:
 • израда докумената у вези са процесом закључења Споразума о стабилизацији и приступању Европској унији у делу који је у надлежности Управе царина;
 • учешће у изради Националне  стратегије о   приступању   Европској  унији  у  деловима  из надлежности Управе царина;
 • процес приступања међународним царинским конвенцијама и закључењу других споразума из области царина;
 • прати спровођење потписаних конвенција и споразума, њихових измена и имплементацију;
 • процењује потребе и могућности за закључење билатералних и мултилатералних царинских споразума, припрема и усаглашавање нацрта, реализовање процедуре усвајања истих;
 • прати рад Светске царинске организације на глобалном нивоу, а посебно рада Сталног техничког комитета, Политичког комитета, Директората за модернизацију царинских служби и других органа Светске царинске организације од значаја за рад Управе царина;
 •  праћење споразума Светске трговинске организације из области царина, компаративне анализе у вези са националним прописима и одредбама споразума Светске трговинске организације, те активно сарађивање са Владином Комисијом за приступање Светској трговинској организацији;
 • припремање материјала и усаглашавање ставова за преговоре са међународним финансијским институцијама, у делу који је у надлежности Управе царина;
 • координирање реализације техничке помоћи међународних организација; дефинисање и разрада документације за нове пројекте;
 • организација и реализација међународних посета руководства Управе царина и друге послове из делокруга Одељења.

 

Контакт

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина