Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

 

 

 • Одељење за унутрашњу контролу

  • Одсек за контролу исправности и законитости рада службеника

  • Одсек за сарадњу са другим државним органима

 

 

Начелник Синиша Тешановић 

 

Руководи Одељењем, планира послове и контролише њихово извршење; контролише рад унутрашњих јединица царинарница и анализира уочене неправилности; предузима мере за отклањање утврђених неправилности у примени прописа; учествује у припреми стручних основа за израду прописа; припрема планове рада и израђује извештаје о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу директора Управе.


Одељење за унутрашњу контролу обавља следеће послове:
 • предузима радње на откривању и спречавању појава корупције и других видова противправног и несавесног обављања радних дужности запослених у Управи царина;
 • предузима радње на откривању и спречавању сукоба интереса запослених у Управи царина;
 • предузима мере на откривању и спречавању обављања послова који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Управи царина;
 • проверава актуелне и потенцијалне царинске  службенике у погледу интегритета, карактера, професионалих способности, а у односу на захтеве службе;
 • прима жалбе, притужбе и приговоре на рад царинских службеника;
 • води истраге и припрема извештаје о истрагама покренутим на основу постојања основане сумње или по пријавама за непрофесионално понашање царинских службеника и због покушаја корупције;
 • доноси упутства за рад службеника Одељења;
 • указује на могућност појаве неисправности рада службеника;
  организује вођење евиденције повреде прописа у раду и понашању царинских службеника, одређује поступак обраде предмета;
 • организује прибављање неопходних судских налога за прикупљање доказа о постојању кривичних дела;
 • остварује сарадњу са другим државним органима, међународним организацијама, као и са одређеним научно-истраживачким и образовним институцијама;
 • аналитички сагледава и повезује податке до којих су у раду дошле стручне службе Управе царина, са подацима прикупљеним на основу међуресорске и свих других видова сарадње, а у циљу детектовања одређених образаца понашања;
 • проверава актуелне и потенцијалне службенике Управе царина у погледу чињеница које могу потенцијално указати на повезаност са организованим криминалним групама и у том смислу израђује профиле ризика са пратећим препорукама;
 • друге послове из делокруга Одељења.

 

 

Контакт


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина