Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

УПРАВА ЦАРИНА

 

 Управа царина

Uprava carinaBiro direktoraOdeljenje za međunarodnu saradnjuOdeljenje interne revizijeOdeljenje za unutrašnju kontroluSektor za carinske postupke i procedureSektor za tarifske posloveSektor za ljudske resurse i opšte posloveSFIPKontrola primene carinskih poslovaITCarinarnice

 

ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА
Директор
Бранко Радујко
-  вршилац дужности директора
Директор руководи Управом царина; планира, организује и усклађује рад Управе царина, распоређује задатке на унутрашње јединице и врши надзор над њиховим извршењем; остварује сарадњу и учествује у преговорима са међународним организацијама; одлучује о правима и дужностима службеника у Управи и иницира предлоге министру финансија о постављењу помоћника директора Управе; остварује сарадњу са другим органима; доноси стратешке одлуке у управљању кадровским, финансијским, информатичким, питањима развоја и унапређења царинског система, поступка и политике и других питања од значаја за рад Управе царина; решава у управним стварима и доноси директиве; предлаже министру надлежном за финансије доношење акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи и других подзаконских аката; обавља и друге послове по налогу Министра.
За свој рад одговара министру финансија.

 

Помоћник директора - координатор
Душко Маринковић
- вршилац дужности помоћника директора-координатора

 Помоћник директора усклађује и координира рад сектора Управе царина и врши надзор над извршавањем поверених задатака; координира рад код припреме прописа, директива и других аката; остварује сарадњу и врши пословну комуникацију са министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; координира и остварује сарадњу са унутрашњим јединицама Управе у извршавању поверених послова; учествује у доношењу одлука у вези са кадровским, финансијским, информатичким пословима, о развоју и унапређењу царинског система, поступка и политике, као и других питања од значаја за рад Управе; врши контролу спровођења одлука и стара се о законитости рада; замењује директора у његовој одсутности и обавља и друге послове по налогу директора Управе и министра финансија.
За свој рад одговара министру финансија и директору Управе царина.

 

Помоћник директора
Руководи Сектором; планира, организује и усмерава рад Сектора, распоређује задатке на уже унутрашње јединице Сектора и врши надзор над њиховим извршавањем; пружа стручна упутства за рад ужих унутрашњих јединица; иницира доношење прописа, директива и других аката из делокруга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; подноси извештаје и програме рада из делокруга Сектора; покреће поступак за утврђивање одговорности за царинске службенике у Сектору; обавља и друге послове по налогу директора Управе и министра финансија.
За свој рад одговара министру финансија и директору Управе царина.

 

  Организациона структура


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина