Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

 • Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
  • Одељење за јавне набавке и набавке
    • Група за јавне набавке
    • Група за набавке
  • Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање
  • Група за инвестиције
  • Група за инвестиционо одржавање
  • Одељење за реализацију уговора и координацију продаје
    • Одсек за реализацију уговора одржавања и пружања услуга
    • Група за реализацију уговора набавке добара и координацију продаје
  • Одсек за буџетско планирање и анализу
  • Одељење за буџет
    • Одсек за финансијску контролу и плаћања
    • Одсек за рачуноводство и извештавање
  • Одељење за наплату буџетских прихода
    • Одсек за документарне послове наплате царинског дуга
    • Група за принудну наплату и повраћај увозних дажбина
    • Oдсек за финансијско-аналитичке послове
  • Одељење за имовинско правне послове
    • Група за спорове за накнаду штете и заштиту државне имовине
    • Група за евиденцију имовине, заштиту јавне својине и уговорне односе

 

  

Вршилац дужности помоћника директора Софија Радуловић 

 

Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове обавља следеће послове:

 

 • Припремање нацрта средњорочног програма развоја и модернизације царинске службе;
 • утврђивање годишњих планова и предрачуна средстава за редовну делатност, набавку опреме и инвестиције;
 • израду периодичних и годишњих анализа пословања; рачуноводствено-књиговодствене послове; планирање средстава и координација на реализацији инвестиција, као и израда инвестиционих програма и припремање инвестиционо-техничке документације;
 • планирање и расподела средстава за плате; набавка опреме, ситног инвентара и осталог материјала за потребе царинске службе, као и координација продаје царинске робе;
 • израда уговора и решења у вези са имовинско-правним односима и вођење спорова из ове области; наплата прихода од царинских и других увозних дажбина и њихово распоређивање на прописане рачуне буџетских и ванбуџетских средстава и друге послове из делокруга Сектора.


  Контакт
   


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина