Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 • Сектор за информационе и комуникационе технологије

  • Група за праћење реализације уговора из области информационих и комуникационих технологија  

  • Одељење за пројектовање, програмирање и е-царину

   • Одсек за пројектовање и програмирање
   • Одсек за е-царину
  • Одељење за статистику и пословно извештавање
  • Група за статистику
  • Група за пословно извештавање
  • Одељење за системску подршку и развој

   • Одсек/Група за системску подршку:
    • на централној платформи
    • на локалним серверима
    • на пи-си платформи
    • за управљање базама података
   • Одсек за комуникације
   • Група за сигурност и заштиту информационог система
  • Одељење за техничку подршку и координацију рада

   • Одсек за подршку е-царини
   • Одсек за техничку подршку
   • Група за кориснички сервис
   • Одсек за контролу рачунарског инвентара и координацију ИС у централи
   • Одсек/Група за координацију рада информационог система:
    • север
    • југ
    • центар
    • запад

 

 

 

Вршилац дужности помоћника директора Љубица Барбуљ 

 

Сектор за информационе и комуникационе технологије обавља следеће послове:
 • праћење развоја информационих и комуникационих технологија царинске службе;
 • обезбеђење функционисања и рационалне експлоатације информационог система царинске службе;
 • стара се о правовременој и једнообразној примени свих прописа који се примењују у вршењу функција царинске службе;
 • остварује контролну функцију; кроз примену аутоматизације прати област спољнотрговинског и девизног пословања;
 • обезбеђује увођење, одржавање, унапређење и развој интегралног информационог система царинске службе;
 • обезбеђује одржавање, унапређивање и развој процеса аутоматизације у пословању стручних служби Управе царина и царинарница; припрема инструкције и објашњења о коришћењу информационог система;
 • обезбеђује статистичке податке за надлежне органе;
 • пружа техничку и стручну помоћ царнарницама у одржавању и експлоатацији информационог система и друге послове из делокруга Сектора.
   
  Контакт

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина