Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

 • Сектор за људске ресурсе и опште послове

  • Одељење за људске ресурсе

   • Група за организацију и развој царинске службе

   • Одсек за радне односе и управљање људским ресурсима

   • Група за радне спорове

   • Група за дисциплински поступак

  • Центар за стручно оспособљавање и усавршавање

  • Одељење за опште послове

   • Одсек за канцеларијскe и опште послове

   • Одсек за угоститељске услуге

   • Одсек за техничко одржавање

   • Одсек за безбедност и заштиту објеката и лица

 

По овлашћењу директора Сузана Остојић, начелник Одељења за људске ресурсе 

 

 Сектор за људске ресурсе и опште послове обавља следеће послове:
 • проучавање и праћење организације и развоја царинске службе, давање мишљења о оправданости захтева и обезбеђењу услова за отварање нових као и за спајање и укидање постојећих унутрашњих јединица Управе царина;
 • припрему и израду предлога аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, израду програма и извештаја о раду царинске службе; примену прописа из радног односа;
 • учешће у припреми нацрта закона који регулише област радних односа  царинских службеника и предлога општих аката Управе царина који се односе на права, обавезе и одговорности из радног односа, накнаде и друга примања, службено и радно оделу, службене ознаке и службене легитимације овлашћених царинских службеника;
 • стручне послове за Дисциплинску комисију царинске службе;
 • вршење стручне обуке приправника и других службеника који се примају у царинску службу;
 • издавање стручних публикација потребних за рад царинске службе и за потребе стручног образовања службеника;
 • обављање општих послова и друге послове из делокруга Сектора


  Контакт


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина