Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 • Сектор за тарифске послове

  • Одељење за царинску тарифу

   • Одсек за анализу и сврставање производа за репродукцију и широку потрошњу

   • Одсек за анализу и сврставање опреме и других техничких производа

   • Група за царинску номенклатуру

  • Одељење за порекло и царинску вредност робе

   • Одсек за проверу порекла робе

   • Група за преференцијално и непреференцијално порекло робе

   • Одсек за царинску вредност робе

  • Одељење за накнадну контролу

   • Одсек/Група за накнадну контролу:

    • Београд

    • Краљево

    • Ниш

    • Нови Сад

  • Царинска лабораторија

   • Одсек за идентификацију робе

   • Одсек за аналитику

  • Одељење за Тарис, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе

   • Група за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотровинске заштите

   • Група за ТАРИС

   • Група за порез, акцизе и таксе

  • Група за аналитичко праћење и подршку

 

  

Вршилац дужности помоћника директора Соња Лазаревић
 

Сектор за тарифске послове обавља следеће послове:
 • праћење и анализирање примене царинских и других прописа из области Царинске тарифе, царинске вредности, пореза и акциза;
 • праћење, анализа и контрола примене правила о пореклу робе и преференцијала;
 • праћење и анализирање примене инструмената царинске политике;
 • праћење и спровођење потписаних међународних конвенција и споразума о заштити животне средине – МЕАс споразума;
 • праћење и реализовање оперативне примене истих кроз национално законодавство – оперативна примена кроз  ,,иницијативу Зелене царине“, а све кроз праћење и анализирање примене инструмената царинске политике, послови екстерне ревизије; послови царинске лабораторије;
 • послови обраде и одржавања података у Интегрисаној тарифи Србије;
 • вршење контроле рада царинарница на пословима спровођења прописа из области тарифских послова и пружања стручне помоћи царинариницама на овим пословима;
 • припремање нацрта прописа и упутстава за рад које доноси директор Управе царина;
 • остварује сарадњу са другим органима и организацијама по питањима примене прописа у царинском поступку и предузима мере за правилно и благовремено извршавање послова из делокруга органа царинске службе;
 • остварује сарадњу са међународним организацијама (Светска трговинска организација, Светска царинска организација, Европска унија) у вези са регулативом и проблематиком из области тарифских послова и друге послове из делокруга Сектора.
   

Контакт

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина