Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ 

 

Стављање робе у слободан промет је царински поступак где учесници у поступку стичу права и обавезе везане за робу.

 

Да би се роба ставила у царински поступак стављања робе у слободан промет морају бити испуњени одређени услови, односно да роба мора бити обухваћена декларацијом за поступак стављања робе у слободан промет, да уз декларацију морају бити приложене исправе за спровођење поступка и да је роба обухваћена декларацијом допремљена царинарници.

 

Стављањем робе у слободан промет страна робе стиче статус домаће робе, што подразумева окончање прописаних поступака у вези са увозом робе, као и наплату свих прописаних увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада.

 

Ако се пошиљка састоји од робе која се сврстава у више тарифних ознака, а сврставање робе и обрада декларације би проузроковала рад и трошкове несразмерне обрачунатој царини, царински орган може, на захтев декларанта, дозволити да се царина за целу пошиљку обрачуна на основу сврставња у тарифну ознаку оне робе чија је стопа царине највиша.

 

Роба стављена у слободан промет уз повољнију стопу царине или без плаћања царине, под условом да се употребљава у одређене сврхе, остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад престану и услови због којих је и одобрена повољнија стопа царине, или због којих царина није плаћена, кад се роба извезе или уништи или кад је допуштена употреба робе у друге сврхе од онух које су прописане за примену повољније стопе царине, под условом да су плаћене увозне дажбине.

 
Роба стављена у слободан промет губи статус домаће робе ако је декларација за стављање робе у слободан промет поништена или је за износ увозних дажбина који се за робу плаћа извршен повраћај у следећим случајевима:

• робе са недостацима или робе која није у складу са условима уговора;
• у случајевима када је повраћај увозних дажбина условљен извозом, односно поновним извозом робе или стављем робе у неки други одговарајући царински поступак.

Ако је износ увозних или извозних дажбина плаћен, а одговарајућа декларација поништена, тај се износ враћа.
Повраћај или отпуст се не одобрава када је ситуација која је довела до обавештавања о царинском дугу резултат преваре од стране дужника.

Поступање са робом азијског и евроазијског порекла

 

Акт Управе царина којим је објашњен поступак и царинска контрола приликом уношења, допреме и складиштења одређених роба, имајући у виду пре свега робу широке потрошње и текстил пореклом из азијских земаља која се провози у друмском и железничком саобраћају, можете наћи овде.

 

Царински поступак с робом широке потрошње и текстилом пореклом из азијских и евроазијских земаља, можете наћи овде.

 

 Увоз опреме по основу улога  улагача

 

 

Законом о улагањима („Службени гласник РС“ број 89/2015 и 95/2018), односно Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС“ број 34/2019), прописани су услови, начин и поступак ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме, осим пореза на додату вредност. Са садржином Уредбе о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме се можете упознати овде.

Захтев за увођење у евиденцију Управе царина, односно доделу евиденционог броја, привредно друштво које захтева царинску повластицу, а у складу са одредбама члана 8. Уредбе, подноси у слободној форми у централи Управе царина, на меморандуму привредног друштва, са обавезним навођењем контакт телефона и мејл адресе.
У захтеву се наводе подаци о опреми ( вредност, трговачки назив, ...), као  прилози уз захтев у зависности од основа (решење АПР-а, Извод , Одлука привредног друштва...).

 

Инструкција у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга

Министарство финансија донело је Инструкцију у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга, којом се усмерава организација и начин рада Управе царина у спровођењу поступка наплате царинског дуга у случају када постоји солидарна одговорност дужника. Ова Инструкција је донета 18.07.2016. године. Текст Инструкције можете преузети овде.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина