Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

   

Споразуми о слободној трговини су међународни билатерални и мултилатерални уговори који стварају услове за повољнији режим трговине између страна уговорница. Роба која се креће кроз различите облике међународних трговинских односа може, уколико стекне преференцијално порекло, бити конкурентнија, а тиме и приступачнија корисницима на домаћем тржишту. Тиме се остварује већи обим размене добара између тржишта повезаних оваквим уговорима, али и либерализација саме трговине и повећање инвестиција у тржишно повољнијим условима привређивања.

 

Република Србија је до сада закључила више међународних споразума о слободној трговини чиме је подстакла ширење и развој постојећих трговинских односа уговорница, али истовремено и створила предуслове за ширење зоне слободне трговине кроз систем дијагоналне кумулације порекла робе.

 

Кумулација порекла у оквиру пан-европске зоне слободне трговине (ЦЕФТА, ЕУ, Турска, државе ЕФТА)

Кумулација порекла је могућност да се, у поступку добијања производа са пореклом, користе материјали и производи пореклом из земаља/територија са којима је могућа кумулација порекла (земље/територије ''партнери'').

Производи са пореклом земаља/територија партнера, са којима је могућа кумулација порекла, а нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се извозе у неку од тих земаља/територија.

Услови за примену кумулације порекла су:

      1. да се између земаља/територија укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља/територија одредишта примењује споразум о преференцијалног трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT),

     2.   да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом идентичних правила о пореклу, и

      3. да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације објављена у складу са националним прописима.

 

Институт кумулације порекла садрже следећи споразуми о слободној трговини које Србија примењује у пан-европској зони слободне трговинеСпоразум ЦЕФТА 2006Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУСпоразум са Турском, Споразум са државама ЕФТА, као и Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу (ПЕМ Конвенција), као део правила о пореклу уз наведене споразуме. 

 

ПЕМ Конвенција

Регионална конвенција о пан-евро-медитеранском преференцијалним правилима о пореклу („Службени гласник РС – Међународни споразуми“ бр. 7/13 од 29.05.2013. године), представља међународни споразум који прописује јединственa правила о пореклу робе, а намењена је да  замени постојеће протоколе о пореклу у свим споразумима о слободној трговини који се примењују између страна уговорница ПЕМ Kонвенције.

 

ПЕМ Конвенција - примена кумулације

Обавештење Управе царина број 102/10/202

Обавештење Управе царина број 102/8/2016

Обавештење Управе царина број 102/6/2016

Обавештење Управе царина број 102/5/2016

Обавештење Управе царина број 102/3/2016

Обавештење Управе царина број 102/2/2016

Обавештење Управе царина број 102/2016 

 

Кумулација порекла у зони слободне трговине Србија, Руска Федерација, Белорусија, Казахстан

У преференцијалним трговинским односима Србије и Руске федерације, Републике Белорусије и Републике Казахстан, могућа је кумулација (сабирање) између наведених земаља, али искључиво са материјалима/производима који се користе у поступку добијања готових производа.

 

 

                         Контакт: Одељење за порекло робе Управе царина Србије

                                             тел:(+ 38111) 267-1773, 260-6073

                                                          


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина