Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТРАНСПОРТ

 

ДОЗВОЛЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ

Контрола поседовања и раздужења дозвола за међународни друмски транспорт ближе је објашњена актом Управе царина број 148-03-861-10-116/7/2013 од 1.11.2013. године са почетком примене од 11.11.2013. године.

 

Обавештење о размењеним контигентима дозвола за међународни друмски превоз терета и путника преко територије Републике Србије за 2021. годину. може се наћи овде.

 

НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ ПУТА

Наплата накнаде за употребу државног пута на територији Републике Србије, за домаће превознике који обављају међународни превоз терета у друмском саобраћају користећи прикључна возила регистрована у иностранству, ближе је објашњена актом Управе царина број 148-I-030-01-424/2/2020 од 02.11.2020. године.

 

 

Поступак са робом која се транспортује контејнерима 

Поступак са робом која се транспортује контејнерима регулисан је Конвенцијом о привременом увозу  и актом Управе царина број 148-05-030-16-47/2018 од 28.12.2018. године.

 

Поступак транзита у железничком саобраћају 

У циљу поједностављења транзитног поступка у железничком саобраћају, а у случајевима правог транзита код тзв. "директних" возова Управа царина дала је објашњење поступка својим актом број 01/1.3. Д-2422/3 од 18.11.2008. године. Актом Управе царина број 148-03-030-13-8/2/2009 од 21.05.2009. године дефинисан је царински поступак са робом у контејнерима у железничком саобраћају. 

 

Снабдевање бродова, јахти и чамаца

Ради правилног и једнообразног поступања царинских органа у поступку снабдевања бродова, јахти и чамаца, а у складу са одредбама  Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга, („Сл.гласник РС“,бр. 127/03 ... и 28/09), као и на основу акта Министарства финансија, Сектора за царински систем и политику, број 404-05-00014/2010-17 од 01.03.2010.године, обавештавамо вас о следећем:

У  члану 87а Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга (у даљем тексту Уредба) генерално су наведени сви пловни објекти који се снабдевају под царинским надзором, роба којом се наведена пловила снабдевају под царинским надзором, као и место из кога се снабдевају, односно пристаниште односно лука из којих напуштају царинско подручје, док се одредбама чл.87д и 87ђ Уредбе ближе прописује одређена категорија бродова и то страни и домаћи путнички бродови који саобраћају са иностранством, као и страни  и домаћи теретни бродови који саобраћају у међународном речном саобраћају.

Такође је, одредбама члана 87б Уредбе прописано да се страна и домаћа роба за снабдевање пловних објеката може упутити преко правног лица регистрованог за снабдевање превозних средстава из царинског складишта које се налази на пристаништу, односно луци отвореној за међународни саобраћај, на основу фактуре или отпремнице.

У складу са наведеним, мишљење Министарства финансија изнето у напред наведном акту је, да се складишта из којих се пловни објекти снабдевају горивом и мазивом морају налазити на пристаништу, односно луци отвореној за међународни саобраћај, имајући у виду да је појам „домаћа и страна роба“  општи појам и обухвата све посебне врсте робе, укључујући гориво и мазиво.

 Такође, Министарство финансија у свом акту напомиње, да се гориво и мазиво пловним објектима може продавати из приватних царинских складишта која имају дозвољену продају и да се на њих односе одредбе члана 17а (малопродаја горива) и члана 25а (складишта за нафту и нафтне деривате) Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршења услуга у промету робе („Сл. гласник РС“, број 47/96...98/09).
 Имајући у виду напред изнето, царинарнице ће приликом одобравања поступка снабдевања бродова, јахти и чамаца горивом и мазивом водити рачуна о испуњености  наведених услова.

 Предње вам се доставља ради упознавања и једнообразне примене.

 

            (Акт Управе царина број: 148-03-030-01-75/2010 од 25.03.2010.године)

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина