Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА

 

Вођење управног поступка регулисано је одредбама чл. 17.-26. Царинског закона и одредбама чл. 90.-189.Закона о општем управном поступку.

 

 Лице које од царинских органа захтева доношење одлуке, мора изнети све чињенице и околности и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке.

 

Одлука се доноси без одлагања, а најкасније у року предвиђеном одредбама закона који уређује општи управни поступак.

 

Одлука коју доноси царински орган у писменој форми, било да је том одлуком одбијен захтев или да је неповољна по лице на које се односи, мора да садржи разлоге на основу којих је донета и право на жалбу.

 

Ако царински орган усвоји захтев странке у мање значајним једностраначким управним стварима, решење може да садржи само диспозитив у виду забелешке на спису.

 

Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царински орган може се уложити жалба Министарству финансија, Сектору за другостепени порески и царински поступак - Одељењу за другостепени царински поступак. Жалба не задржава извршење одлуке.

 

Против другостепене одлуке која је донета у управном поступку може се, у складу са одредбама Закона о управним споровима, покренути управни спор пред надлежним судом. 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина