Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПУТНИЦИ - КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

• Физичка лица не могу увозити и извозити робу трговачког карактера.

 

• Физичка лица не могу увозити и извозити оружје и муницију.

 

• Физичка лица не могу у пошиљкама из иностранства примати лекове за личну употребу.

 

• Предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја (добра која уживају претходну заштиту) могу се извозити-износити на основу дозволе/решења Републичког завода за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народне бибклиотеке Србије (за публикације).

Предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја (добра која уживају претходну заштиту) са територије АП Војводине могу се извозити-износити на основу дозволе/решења Покрајинског секретаријата за културу.
Културна добра са целе територије Републике Србије могу се извозити-износити само на основу одобрења (дозволе) Министарства културе Републике Србије.

 

Поступак изношења напред наведене робе у путничком промету ближе је објашњен актом Управе царина број; 148-03-030-03-4/2012 од 25.01.2012.године.

 

• Радио станице - аматерске, могу се увозити само уз претходно прибављену дозволу надлежног органа (Републичка агенција за електронске комуникације).

 

• Страна лица предмете наслеђене у нашој земљи могу изнети и извести под условом реципроцитета.

 

• Физичка лица (и домаћа и страна) моторна возила увозе под истим условима (да возило испуњава стандард "Еуро 3").

 

• Моторна возила се никада не царине по такозваном скраћеном поступку већ искључиво по редовном поступку.

 

• У поступку царињења моторних возила не може се применити јединствена царинска стопа (без обзира на њихову вредност), већ се иста царине по стопи наведеној у Царинској тарифи.

 

• Ловачко оружје и муницију (у одговарајућој количини) могу привремено унети у нашу земљу домаћи и страни држављани само када долазе у организовани лов (у организацији Ловачког савеза или других за то овлашћених организација).

 

• Ловци - туристи уловљену дивљач и трофеје дивљачи могу изнети из земље и ставити их у промет само ако је за ту робу издата пропратница (за дивљач), односно трофејни лист (за трофеј).

 

Животиње (кућни љубимци)

У „Сл. гласнику РС“, број 11 од 22.02.2011. године објевљен је Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (серификата) за те пошиљке (у даљем тексту: Правилник), а који је ступио на снагу 02.03.2011. године.
Чланом 2. Правилника утврђено је на које врсте кућних љубимаца се односе одредбе истог, док су одредбама члана 4-8. Правилника прописани услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит.
Такође, Правилником су прописани изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за кућне љубимце који су одштампани уз исти и чине његов саставни део.
У складу са наведеним  при некомерцијалном кретању  кућних љубимаца (које у складу са одредбама Закона о спољнотрговинском пословању могу да увозе, извозе или са њима транзитирају кроз нашу земљу  физичка лица)  и то паса, мачака и крзнашица, исти морају бити трајно обележени на прописан начин и мора их пратити документација прописана одредбама Правилника.
Кућне љубимце-остале животиње (из члана 2. тачка 3. Правилника) мора пратити документација, односно уверење (сертификат) којим се потврђује да су испуњени ветеринарско-санитарни услови за њихово некомерцијално кретање.
(Акт Управе царина број 148-03-030-01-70/2011 од 07.03.2011. године)

 

О најновијим изменама информишите се овде.

 

Мале количине биља која увозе физичка лица

                                         

              У Службеном гласнику Републике Србије број 48 од 01.07.2011. године, објављен је Правилник  о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних производа и прописаних објеката и о одређивању малих количина за поједине врсте биља и биљних производа (у даљем тексту: Правилник), који ступа на снагу 09.07.2011. године.
              Овим Правилником ближе су прописани начин и услови за увоз малих количина биља, биљних производа и прописаних објеката и одређене мале количине за поједине врсте биља и биљних производа за које није обавезан фитосанитарни преглед.
              Мале количине биља, биљних производа и прописаних објеката увозе физичка лица приликом уласка у Републику Србију, у складу са законом.   Исте се могу увести ако:

1. су пореклом из европских земаља;
2. се користе у неиндустријске и некомерцијалне сврхе или за конзумацију током путовања, односно ако се увозе у количинама прописаним чл. 4. Правилника;
3. нема опасности од ширења штетних организама.   

              Мале количине биља и биљних производа, сходно чл. 4. Правилника, су:

1. до пет килограма плодова свежег воћа и поврћа (искључујући кртоле кромпира);
2. један букет или венац од резаног цвећа и делова биља; 
3. до 100 г или до пет паковања семена цвећа и поврћа у оригиналном паковању;
4. до три килограма луковица и гомоља украсног биља;
5. до три собне биљке и лончанице (искључујући бонсаи);
6. до десет балконских биљака и неодрвењених украсних грмова.  


(Акт Управе царина број 148-03-030-03-21/2011 од 06.07.2011. године)

 

Примена нових царинских прописа Румуније у  путничком промету

                Актом Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Дирекција полиције-Управа граничне полиције, 03/9 број: 28-548/13-1 од 18.11.2013. године, као и актом Амбасаде Републике Србије у Букурешту, број К-308-3/2013 од 19.11.2013. године, информисани смо да је дана 15.11.2013. године ступила на снагу Наредба Министарства јавних финансија Румуније, Националне агенције за фискалну администрацију, а која се односи на количину добара која може да се  унесе у Румунију из Републике Србије, као и других земаља које нису чланице Европске уније, и то једанпут у току периода од 7 (седам) дана.

               Наведена ограничења односе се на следећа добра:

1. Цигарете-највише 40 цигарета
2. Дуван-највише 250 гр
3. Алкохол преко 22 степена јачине-највише 1 литар
4. Алкохол испод 22 степена јачине-највише 2 литра
5. Вино-највише 4 литра
6. Пиво.највише 16 литара
7. Јестиво сунцокретово уље-највише 1 литар
8. Шећер-највише 1 кг
9. Брашно-највише 15 кг
10. Мекиње-највише 15 кг
11. Свеже воће и поврће-укупно највише 1 кг
12. Аранжирано цвеће или букети-највише 1 комад
13. Погонско гориво-највише капацитет резервоара
14. Семенска роба, осим за кромпир-највише 500 гр
15. Разна семена у оригиналном паковању, осим за кромпир-највише 5 гр
16. Саксије са биљкама-највише 1 комад
        Напред наведено односи се на поступање царинских органа Румуније, на својим граничним прелазима, а спроводиће се на тај начин што ће сваки путник на улазу у Румунију, без обзира на држављанство, приликом царинске контроле бити у обавези да попуни образац (Изјава о некомерцијалној роби) који ће му радници румунске царине уручити.
        Имајући у виду да је примена наведених мера изазвала велике проблеме и гужве на граничним прелазима, добрим делом због недовољне спремности надлежних румунских органа, Национална управа пореза Румуније донела је одлуку да се наведене мере привремено суспендују, односно да се са њиховом применом поново почне 01.12.2013. године.

Напред изнето достављамо вам ради упознавања и благовременог информисања путника (посебно путника који државну границу прелазе преко граничних прелаза са Румунијом).
      Напомена: Царинарнице су и даље дужне да царинску контролу путника и робе у путничком промету спроводе у складу са прописима који се примењују на царинском подручју Републике Србије, а на начин објашњен у акту ове Управе, број: 148-03-030-01-157/2012 од 08.11.2012.године.
                         
          (Акт Управе царина 148-03-030-01-421/4/2013 од 21.11.2013.године)      

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина