Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

 

       УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

Спољнотрговинска размена робом регулисана је одредбама Закона о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,...89/15 – др.закон) и пратећим прописима донетим на основу истог, док је спровођење одговарајућег царинског поступка над робом прописано одредбама Царинског закона („Сл. гласник РС“, 95/18 и 91/19-др. закон), којим су уређена општа правила и поступци који се примењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике Србије, као и подзаконским актима и другим прописима које је надлежни царински орган дужан да примењује при спровођењу одговарајућег царинског поступка (зависно од врсте робе која је предмет спољнотрговинске размене).

У том смислу, ближи услови за увоз моторних возила М и Н категорије у нашу земљу (како од стране правних, тако и од стране физичких лица) прописани су одредбама Уредбе о увозу моторних возила (“Сл. гласник РС“, бр. 23/10 и 5/18, у даљем тексту: Уредба), а према класификацији Европске комисије Уједињених нација за Европу (UN/ECE), која је саставни део Уредбе. 
Наведене категорије моторних возила у складу са Уредбом могу се увозити у нашу земљу (како у случају трајног увоза, тако и у случају привременог увоза возила која подлежу обавези регистрације у нашој земљи) уколико испуњавају услове прописане нормом ЕУРО 3, а који су наведени у члану 4. Уредбе. Испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО3 утврђује царински орган за возила која су произведена или први пут регистрована у земљама ЕУ (при чему се мора имати у виду датум приступања одређене земље ЕУ) после 01.01.2002. године. За возила произведена или први пут регистрована пре наведеног датума услове испуњености прописане норме ЕУРО3 утврђује Агенција за безбедност саобраћаја.
Контролу испуњености услова прописаних нормом ЕУРО 3 врши надлежни царински орган приликом спровођења одговарајућег царинског поступка и то на начин прописан Уредбом и према параметрима који су Управи царина достављени од стране надлежног органа.

У ситуацијама када царински орган није у могућности да на наведени начин утврди испуњеност услова прописане норме ЕУРО 3, контролу испуњености тих услова сходно Уредби врши Агенција за безбедност саобраћаја.

ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА


Привремено се у нашу земљу могу увести уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина превозна средстава, на начин и под условима утврђеним одредбама члана 357. – 362. Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима („Сл. гласник РС“ бр. 39/19, 8/20) у даљем тексту: Уредба), а за која је сходно чану 211. наведене уредбе предвиђена могућност усменог декларисања. Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може се одобрити за робу из горе наведених чланова Уредбе, иако су подносилац захтева и носилац поступка пословно настањени у царинском подручју Републике Србије.

С тим у вези, чл. 361. Уредбе, прописани су услови за одобравање потпуног ослобођења од плаћања увозних дажбина за превозна средства. Сходно наведеном, појам "превозна средства", за сврхе овог члана, укључује уобичајене резервне делове, прибор и опрему уз превозно средство.

Ако је превозно средство декларисано за привремени увоз усмено, у складу са чланом 211. ове уредбе или другом радњом у складу са чланом 214. Уредбе, одобрење се издаје лицу које има физичку контролу над робом у тренутку пуштања робе у поступак привременог увоза, осим ако то лице иступа у име другог лица и тада се одобрење издаје том другом лицу.

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се, између осталог, и за друмска превозна средства  ако испуњавају следеће услове:

1) регистрована су ван царинског подручја Републике Србије на име лица пословно настањеног ван тог подручја или, ако превозно средство није регистровано, власништво је лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије;
 
2) употребљава их лице пословно настањено ван царинског подручја Републике Србије, осим у случајевима из чл. 363, 364. и 365. ове уредбе.

У случају када горе наведена превозна средства приватно употребљава треће лице пословно настањено ван царинског подручја Републике Србије, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се ако је носилац одобрења прописно овластио то лице у писаном облику.

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за резервне делове, прибор и опрему за превозна средства ако се привремено увозе да би били поново извезени посебно или као део превозног средства.

У складу са чланом 364. Уредбе, физичка лица која имају пребивалиште у царинском подручју Републике Србије имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина на превозна средства регистрована у иностранству, која употребљавају у приватне сврхе, ако имају одобрено привремено боравиште у иностранству дуже од шест месеци, ако превозно средство користе у периоду док бораве у царинском подручју Републике Србије и дужна су да то превозно средство поново извезу приликом напуштања царинског подручја Републике Србије.
 
Чланови уже породице лица из става 1. претходно цитираног члана Уредбе могу користити превозно средство из става 1. истог члана само док се то лице налази у царинском подручју Републике Србије.
 
Физичка лица која имају пребивалиште у царинском подручју Републике Србије имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина на превозно средство које су изнајмили на основу писаног уговора и користе га приватно, за једну од следећих сврха:

1. за повратак у место пребивалишта у царинском подручју Републике Србије;
 
2.  за напуштање царинског подручја Републике Србије.

Физичка лица која имају пребивалиште у царинском подручју Републике Србије имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина на превозна средства која употребљавају у комерцијалне или приватне сврхе ако су запослени код власника, изнајмљивача или закупца превозног средства, а који послодавац је пословно настањен ван царинског подручја Републике Србије.

Приватна употреба превозног средства, у смислу претходно наведеног, дозвољена је за путовање између места рада и места становања запосленог или у сврхе обављања професионалног задатка запосленог предвиђеног уговором о раду. Лице које употребљава превозно средство, на захтев царинског органа, мора показати примерак уговора о раду.

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, сходно члану 365. Уредбе, одобрава се ако превозно средство треба привремено регистровати у царинском подручју Републике Србије, с циљем поновног извоза:

- лицу које је у Републици Србији уписано у евиденцију као дописништво иностраног медија или је представник иностраног медија у смислу прописа којима се уређује јавно информисање и медији, а које намерава да поново извезе то превозно средство. Уз захтев за одобрење за ослобођење од плаћања увозних дажбина, подносилац захтева царинском органу прилаже доказ да је уписан у евиденцију министарства надлежног за послове јавног информисања;

- физичком лицу које има пребивалиште у царинском подручју Републике Србије, ако се то лице сели из царинског подручја Републике Србије.

У складу са одредбама члана 367. Уредбе, поступак привременог увоза, када је реч о друмским превозним средствима, мора се окончати у следећим роковима од стављања робе у поступак:

- за комерцијалну употребу превозних средстава,(осим железничких превозних средстава): време потребно за обављање превоза;

       - за друмска превозна средства која приватно употребљавају:

            (1) студенти: период у коме студенти остају у царинском подручју Републике Србије, искључиво ради студирања,
            (2) лица која обављају послове одређеног временског трајања: период потребан за обављање тог посла,
            (3) у осталим случајевима, (укључујући животиње за јахање или вучу и возила која она вуку) шест месеци;

 
СПРОВОЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА НАД МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА

 

Уколико се код царинског органа захтева спровођење царинског поступка-нпр. стављање робе у слободан промет, а предмет тог поступка је моторно возило указује се да се тај поступак спроводи код надлежне царинарнице, у редовном поступку, што подразумева подношење царинске декларације (Јединствене царинске исправе-ЈЦИ) за стављање робе (моторног возила) у захтевани поступак.

У том поступку, уз приложену прописану царинску документацију, прилажу се и друга документа о возилу на основу којих се на несумњив начин при спровођењу захтеваног царинског поступка може извршити правилна идентификација моторног возила, као и остала документација која је потребна у сврху правилне примене прописа за спровођење захтеваног царинског поступка (примера ради, када се ради спровођења царинског поступка стављања робе у слободан промет захтева примена одговарајућих споразума о слбодној трговини, које је наша земља закључила са одређеним земљама, укључујући и ЕУ, за робу која је предмет таквих споразума, потребно је царинском органу приложити и одговарајући доказ о пореклу робе).

Када је реч о новим моторним возилима, приликом стављања у слободан промет истих,  царинском органу потребно је приложити исправу о хомологацији коју, у складу са важећим прописима,  издаје надлежни орган -  Агенција за безбедност саобраћаја.

Ради спровођења одговарајућег царинског поступка пред царинским органом, у смислу претходно изнетог, без утицаја  је чињеница да ли се исто царинском органу допрема са редовним регистарским ознакама или привременим регистарским ознакама (нпр. ZOOL, IT и др.).        
Царињење употребљаваних путничких и теретних моторних возила и аутобуса спроводи се у царинарници по избору декларанта, а у складу са одредбама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.
За путничка моторна возила, натоварена на ауто-платформу, која носе редовне стране регистарске ознаке или привремене регистарске ознаке (ZOOL, IT и др.), а која се при уласку у наше царинско подручје пријављују за поступак транзита, не подноси се транзитни документ.
Приликом пријаве возила на граничном прелазу ради спровођења одговарајућег царинског поступка у одредишној царинарници унутар нашег царинског подручја (стављање робе у слободан промет, привремени увоз...) царински орган обратиће пажњу на елементарне ствари (нпр. да ли се према свим карактеристикама такво возило по Царинској тарифи може сврстати као моторно возило, нпр. на оштећења каква то возило евентуално има, и уколико је у таквом стању да га није могуће сврстати као моторно возило по Царинској тарифи неће одобрити улазак таквог возила у земљу и сл.) и неће захтевати подношење комплетне документације за конкретно возило јер је увозник дужан да исту приложи уз ЈЦИ приликом подношења захтева за спровођење одговарајућег царинског поступка.
Да би се одобрило царински дозвољено поступање над моторним возилом исто не мора бити претходно одјављено у иностранству, нити мора имати важећу годишњу регистрацију.
С тим у вези, посебно се истиче да је приликом спровођења одговарајућег царинског поступка код надлежне царинарнице, кад су предмет царински дозвољеног поступања моторна возила, неопходно приложити документацију на основу које се на несумљив начин може извршити правилна идентификација моторног возила. То је пре свега саобраћајна дозвола. Уколико је нпр. извршена одјава моторног возила у иностранству и оригинал примерак задржала земља у којој је возило и одјављено, прилаже се копија саобраћајне дозволе која мора бити оверена код за то надлежног органа у иностранству (нпр, суд, нотар, МУП, општина...).
Као доказ о куповини подноси се оригинал фактура или купопродајни уговор (зависно од начина куповине). Уколико се као доказ о куповини подноси купопродајни уговор, на истом мора бити извршена овера потписа продавца од стране надлежног државног органа (нпр. суд, нотар, МУП, општина...). Такав документ представља доказ да је реч о непосредној куповини и у даљем току поступка има утицај на правилно утврђивање царинске вредности предметног возила. 
Када увозници уместо саобраћајне дозволе поседују доказ-потврду да је возило било у власништву војске, неких других страних трупа или је коришћено у кругу аеродрома, фабрике и сл., а да никад није било регистровано или су у брифу наведени сви конкретни подаци потребни за идентификацију возила, а без уписаног имена власника возила, царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка за такво возило уколико на несумњив начин може извршити правилну идентификацију истог.
За возило купљено у иностранству (нпр. на лицитацији или аукцији која је организована од стране овлашћеног иностраног органа, односно организације (државни орган, осигуравајуће друштво...), за које увозник није у ситуацији да дође у посед саобраћајне дозволе јер у тим случајевима овлашћени инострани орган, односно организација, за такво возило издаје одговарајућу врсту документа (сертификат), а у сврху трајног извоза из земље, који садржи све релевантне податке о возилу као и саобраћајна дозвола, царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка уколико се на несумњив начин може извршити правилна идентификација истог.
Такве врсте документата су нпр. Fish d’identification, Certificate d’immatriculation (у Француској). Ови документи представљају синтезу информација које се налазе у саобраћајној дозволи, а у оквиру информативног система надлежног министарства земље која их издаје у сврху трајног извоза.
У ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за увоз возила по основу наслеђа (чл. 245 ст. 1. тачка 6. Царинског закона), када се због смрти оставиоца возило затекло на нашем царинском подручју и представља предмет оставине царинарница ће размотрити околности конкретног случаја и, уколико су сви услови испуњени, одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације (без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници) јер у наведеној ситуацији у моменту уласка у земљу возило није подлегало обавези регистрације у Републици Србији, већ се на нашем царинском подручју затекло услед „дејства више силе“.
Напомена: Возила која се увозе и по основу наслеђа морају испуњавати услове прописане нормом ЕУРО 3. Документа о власништву морају да гласе искључиво на име оставиоца, односно на правно лице чији оснивач, односно власник или сувласник је био оставилац.
Такође, у ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за одобрење одговарајућег поступка ради поправке, за возило са страним регистарским ознакама које се затекло на нашем царинском подручју због квара, царинарница ће одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације (без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници) јер се и у наведеној ситуацији возило нашло на нашем царинском подручју услед „дејства више силе“ и није у моменту уласка у земљу подлегало обавези регистрације у Републици Србији.
Када се возило увози за друго физичко лице потребно је приликом пријаве на граничном прелазу приложити ваљано пуномоћје.
И приликом увоза мотоцикла и мопеда мора се поднети ваљана документација на основу које се на несумњив начин може извршити правилна идентификација робе.
Забрана отуђења у прописаном року за возила над којима је спроведен царински поступак уз коришћење царинске повластице у складу са одредбама Царинског закона, дефинисана је  одредбама чл. 249. Царинског закона. По истеку прописаног рока забране отуђења за та возила, иста не подлежу наплати увозних дажбина.
Возила за која се прегледом установи да поседују карактеристике путничког моторног возила сврставају се према тако утврђеним карактеристикама, односно према намени за коју су конструисана, без обзира на податак из саобраћајне дозволе или мишљење надлежног органа.
Прописима није ограничена носивост теретних моторних возила која се могу увозити за обављање регистроване делатности.

Полазећи од одредби члана 26. Закона о спољнотрговинском пословању царинарница неће дозволити улазак у земљу, односно неће спровести царински поступак за возила која се према Царинској тарифи не могу сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило, као и возила са таквим степеном оштећења да нису у возном стању сопственим кретањем, односно која по саобраћајним прописима не испуњавају услове за регистрацију без веће интервенције, оправке оштећених делова.
Међутим, оштећеним возилима не сматрају се она возила која нису у возном стању због квара, односно тренутне неисправности неког дела (нпр. ако је неисправан акумулатор или је „блокирао мењач“,  што значи да је минималном поправком могуће оспособити возило за кретање на сопствени погон). Ако возило из таквих разлога није у возном стању, царинарница неће оспорити увоз таквог возила.
Скреће се пажња да су возила која се увозе у нашу земљу као употребљавана предмет испитивања и у смислу Правилника о испитивању возила („Сл. гласник РС“, бр. 8/2012,..,108/2016, даљем тексту: Правилник) којим је прописано да се испитивање моторних и прикључних возила  која се увозе као употребљавана, врши на начин прописан Правилником, а за коју примену Правилника је надлежна Агенција за безбедност саобраћаја. Након извршеног испитивања у складу са Правилником Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о испитивању (контролисању) возила које се увози као употребљавано, а који документ се даље, сходно прописима, подноси надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова у сврху спровођења поступка регистрације возила.
Подсећамо да, у смислу чл. 2. ст.1. т.9) Правилника, употребљавано возило јесте возило које је било регистровано и од чије је прве регистрације прошло најмање 6 месеци, односно за трактор за пољопривреду и шумарство од чије је прве регистрације прошло најмање шест месеци и који има најмање 50 радних сати или трактор који није регистрован, а има најмање 100 радних сати.


   „ОЛДТАЈМЕРИ“


Под условима из члана 3. Уредбе о увозу моторних возила, возила од историјског значаја, колекционарски примерци и „олдтајмери“  могу да се увозе у нашу земљу без обзира на чињеницу што не испуњавају услове  прописане нормом ЕУРО 3.

Возила од историјског значаја, колекционарски примерци и "олдтајмери", у смислу наведеног су возила:

1) која су произведена пре тридесет и више година,
2) која су очувана и одржавана у оригиналном и исправном стању, и
3) која представљају својеврстан материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа.
Доказ да је реч о таквим аутомобилима је потврда коју у ту сврху издаје Музеј аутомобила у Београду.
Према мишљењу надлежног министарства, у поступку увоза „олдтајмера“потврда Музеја аутомобила у Београду прихватиће се као валидна ако се у том поступку утврди да одговара чињеничном стању (нпр. за возило које се према својим карактеристикама не може сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило, таква потврда се не може прихватити и у таквим ситуацијама даљи поступак спровешће се у складу са прописима који се односе на робу која је предмет царињења).
Када је реч о возилима од културно-историјског значаја, колекционарском примерцима и „олдтајмерима“, исти се могу извозити из наше земље уз сагланост надлежног органа, a у складу са  Одлуком о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, 4/2020).

 

УВОЗ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО


 Ради одржавања моторног возила, односно замене оштећених делова, дозвољен је увоз резервних делова за постојеће возило, што се у царинском поступку доказује саобраћајном књижицом. Подразумева се и обавеза да се увезени делови и уграде у возило за које се увозе, што је битно за оне делове за које је код надлежних служби МУП-а потребно извршити измену података у саобраћајној књижици, нпр. каросерија.
Приликом увоза употребљаваних (коришћених) делова возила за сопствене потребе тј. ради замене на постојећем возилу, физичка и правна лица не прилажу дозволу надлежног министарства (о увозу отпада).
Каросерија за постојеће возило може се увести уколико је претходно била уграђена у возило које испуњава услове прописане нормом ЕУРО 3. При увозу каросерије мора постојати документ на основу којег се на правилан начин може извршити идентификација.
Када се у царинском поступку појави мотор за возило, као резервни део, без укуцаног броја, царинарница ће одобрити увоз истог јер је за царинску службу без утицаја чињеница о броју мотора (битно је да је исте марке и типа и да се без посебних поправки може уградити у постојеће возило).
Мотор који се увози као резервни део за постојеће возило не мора испуњавати прописану норму ЕУРО 3 (ова норма мора бити испуњена приликом увоза комплетног возила и каросерије).

У поступку царињења каросерије и мотора потребно је навести тачно наименовање робе, са свим њеним карактеристикама, како би се избегли проблеми који могу настати при измени података у саобраћајној књижици.
Неће се одобрити увоз делова који имају основне карактеристике комплетног возила, односно неће се дозволити увоз делова ради склапања возила (нпр. каросерије у таквом стању да се убацивањем мотора добије комплетно возило).
Поступак увоза резервних делова за постојеће возило, од стране физичких лица, може се спровести и у путничком промету у тзв. „скраћеном поступку“ уколико  вредност не прелази 3.000 евра. Обрачун дажбина („ЦПД“) за робу коју путници носе са собом  ваљан је документ који увозник подноси надлежној служби МУП-а у поступку регистрације возила, односно измене података у саобраћајној књижици.

 

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У ПОСТУПКУ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА


Сходно важећим прописима дата је могућност увоза моторних возила у складу са неким од споразума о слободној трговини које је потписала Република Србија са другим земљама, а за која возила је тим споразумима прописана нижа стопа царине или стопа царине 0%.

Уколико се возило увози по наведеном основу,  увозник ради правилне примене одредаба споразума о слободној трговини подноси царинском органу одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (доказ о преференцијалном пореклу робе) и уколико су сви прописани услови испуњени, царински орган одобрава увоз возила уз примену повлашћене царинске стопе.

Олакшица по наведеном основу подразумева царинску олакшицу - нижа стопа царине или стопа царине 0%,  зависно од тога како је одговарајућим споразумом о слободној трговини регулисано.

Порез на додату вредност плаћа се по стопи од 20%.

 

МОГУЋНОСТ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОСОБА СA ИНВАЛИДИТЕТОМ  

 
Одредбама чл. 245. ст.1. т.11. Царинског закона,  као и чл. 11. ст. 1. т. 4. Уредбе o царинским повластицама („Сл. гласник РС“, 38/19 и 86/19-у даљем тексту: Уредба), прописано је да су ослобођени од плаћања увозних дажбина особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом- на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте или додатке који су посебно направљени за те производе.

Ради коришћења напред наведене царинске повластице, корисник исте царинском органу подноси документацију ближе прописану чл. 12. ст. 4. Уредбе, и то:

1) изјаву корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице;
2) потврду медицинске или друге надлежне установе, односно лекара специјалисте да се опрема увози за личну употребу, односно употребу од стране организације;
3) извод из одговарајућег регистра;
4) писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:
(а) трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,
(б) назив произвођача односно добављача,
(в) земљу порекла робе,
(г) количину робе,
(д) цену или царинску вредност робе,
(ђ) место на којем ће се употребљавати роба.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Предметна повластица односи се искључиво на ослобођење од плаћања царине (без обзира на степен инвалидности).

Порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.

Међутим, важно је напоменути да сходно важећим прописима лица, укључујући и инвалидна, и даље могу увозити моторна возила у складу са неким од споразума о слободној трговини које је потписала наша земља, а за која возила је тим споразумима прописана нижа стопа царине или стопа царине 0%. Уколико се возило увози по том основу увозник ради правилне примене одредаба споразума о слободној трговини поднеси царинском органу одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (доказ о пореклу) и уколико су сви прописани услови испуњени царински орган одобрава увоз возила уз примену повлашћене царинске стопе (како је напред и наведено). Порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.

У том смислу, указује се да, полазећи од Закључка Владе РС 05 број 401-1953/2017 од 10.03.2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство финансија утврдили су Поступак за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом, а која возила су увезена по неком од напред цитираних законских основа. С тим у вези, особа са инвалидитето, са 100% телесним оштећењем по једном основу, родитељ или старатељ детета са телесним оштећењем 100% по једном основу, о коме родитељ, односно старатељ непосредно брине, као и војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 100% телесног оштећења, остварују право на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу путничког аутомобила или другог моторног возила конструисаног првенствено за превоз лица (осим оних из тар.броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу ради запошљавања, образовања или побољшања друштвеног положаја.
О испуњености услова за повраћај плаћеног пореза на додату вредност, на основу поднете одговарајуће документације, одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
O поступку за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом можете се информисати овде.


 

 

 


     

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина