Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Ослобођења од плаћања увозних дажбина за правна и друга лица


Одредбама члана 246. Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина правна и друга лица лица, и то: 
1) организације Црвеног крста - на робу коју увезу из иностранства, која се не производи у Републици Србији, а која служи за извршавање њихових хуманитарних задатака;
2) ватрогасне и спасилачке организације и друштва - на опрему и делове те опреме који се не производе у Републици Србији, а намењени су за гашење пожара и за спасилачке делатности;
3) музеји и уметничке галерије - на збирке, делове збирки и појединачне предмете који су њима намењени, као и архиви - за архивски материјал;
4) лица, осим физичких, која се баве научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне средине - на робу која се не производи у Републици Србији, а служи непосредно за обављање тих делатности, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила;
5) лица, осим физичких - на робу коју бесплатно приме из иностранства за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила;
6) лица, осим физичких - на робу коју бесплатно приме из иностранства или је набаве од средстава која су добила из иностранства као новчану помоћ, ако је намењена отклањању последица проузрокованих елементарним непогодама (земљотреси, поплаве, суше, еколошки удеси и сл.), ратом или оружаним сукобом.
Право на ослобођење од плаћања увозних дажбина у складу са одредбом ове тачке, може се остварити ако Влада утврди да су последице елементарних непогода такве да за њихово отклањање треба дозволити увоз робе уз ослобођење од плаћања царине и ако се та роба увезе у року који одреди Влада;
7) привредни субјекти у области здравства - на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме, као и за лекове који се користе у болничком лечењу, који се не производе у земљи и ако се увозе ради опремања и потреба тих привредних субјеката у складу са програмима развоја здравства;
8) привредни субјекти за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом - на опрему и резервне делове који се не производе у земљи, а користе се за професионално оспособљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом;
9) лица, осим физичких - на опрему која се не производи у земљи, а служи непосредно за заштиту животне средине;
10) лица, осим физичких - на медаље и плакете које примају из иностранства ради додељивања на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији.


Одредбе става 1. тач. 3-10. овог члана примењују се и на предузетнике.


Начин спровођења одговарајућих царинских поступака у складу са прописаним повластицама регулисан је одредбама Уредбе о царинским повластицама, о чему се детаљније можете информисати овде.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина