Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРЕНОС ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА

 

Слободно је уношење у земљу:
     • ефективног страног новца;
     • платних картица;
     • чекова који гласе на страну валуту

 

Слободно је изношење из земље платних картица и хартија од вредности које су стечене у складу са прописима . 
 

Сваки пренос физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу од 10.000 евра и више путник је дужан пријавити царинском органу.

 

Дужност сваког физичког лица је да приликом преласка државне границе (при уласку у земљу и при изласку из земље) пријави надлежном царинском органу износ физички преносивих средстава плаћања које преноси у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути.

 

Физичко лице новац који уноси, односно износи из земље, пријављује на  обрасцу пријаве преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе.

 

Обрасци пријаве преноса новца преко државне границе доступни  су путницима (како на уласку, тако и на изласку из земље) ради попуњавања.

 

Ради прегледности, унос и износ ефективног страног новца, динара, чекова и хартија од вредности приказујемо на следећи начин, исказано посебно за стране држављане, домаће држављане који живе и раде у иностранству и домаће држављане који живе и раде у земљи.

 

Страни држављани

• који долазе у земљу туристички, пословно, у транзиту, могу унети неограничену суму девиза.

• износ девиза који уносе пријављују царинику ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље.
увек могу изнети суму до 10.000 ЕВРА.

• могу изнети девизе које су подигли са свог девизног рачуна, односно девизне штедне књижице у нашој земљи, уз потврду банке, која важи приликом првог изласка из земље.

• страни држављани који живе и раде у земљи дуже од једне године могу изнети до 10.000  или путничке чекове до те суме.

• динари се могу уносити и износити до износа динарске противвредности 10.000  ЕВРА по особи.

• већа сума од 10.000  ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.

уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови, сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.

платне картице се могу слободно уносити и износити.
хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се износити слободно.

 

Домаћи држављани који живе и раде у иностранству

 могу унети неограничени износ девиза.
 износ које уносе дужни су да пријаве ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље.
 увек могу изнети суму до 10.000 ЕВРА.
 могу изнети и девизе које су подигли са свог девизног рачуна у земљи, односно девизне штедне књижице, уз потврду банке која важи приликом првог изласка из земље.
 динари се могу изнети до износа динарске противвредности 10.000 ЕВРА по особи.
 сума већа од 10.000 ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.
 уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.
 платне картице се могу слободно уносити и износити.
 хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се изностити слободно.

 

Домаћи држављани који живе и раде у земљи

 унос девиза је неограничен
 могу изнети увек до 10.000  ЕВРА или путничке чекове до тог износа.
 динари се могу изнети и унети до износа динарске противвредности 10.000  ЕВРА по особи.
 већа сума од 10.000  ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.
 уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.
 платне картице могу слободно уносити и износити.
 хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се износити слободно.

 

Исељење

 резидент - физичко лице може при исељњу из Републике износити ефективни страни новац изнад износа од 10.000 ЕВРА, односно противвредност у другој валути, на основу доказа о исељењу.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина