Preskoči veze navigacije
Технологија рада
Технички предуслови
Актуелно
Преузимање програма и докумената
Списак верификованих програма

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДЕКЛАРАЦИЈА

 

Царинским законом је предвиђена могућност употребе информационих технологија и комуникације са Управом царина електронским путем, као и подношење царинске декларације електронском разменом података.

 

Увођење електронског подношења царинских докумената је од изузетног значаја за учеснике у царинском поступку као и за Управу цаирина због низа предности, од којих су најзначајније:

 

• отклања се једно од највећих уских грла у спровођењу царинског поступка - унос података из царинске документације у ИСЦС;

• велики број царинских радника који је уносио податке из царинске документације у ИСЦС може се распоредити на друге послове;

• учесницима у царинском поступку се омогућавају значајне уштеде;

•стварају се технички предуслови за савремено спровођење царинског поступка на основу поједностављене декларације;

• стварају се технички предуслови за реализацију пројекта "једног електронског прозора" (single electronic window), који треба додатно да убрза спровођење целокупног поступка.

 

Управа царина је извршила допуне и измене информационог система царинске службе тако да је омогућила подношење ЈЦИ и сажете декларације електронским путем.

 

Захтеве за одобрење електронског подношења докумената Управа царина прима од 07.07.2005. године. Захтев се подноси Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63.


При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 320,00 динара на рачун 840-742221843-57.   

 

Управа царина ће према својим техничким могућностима омогућити свим заинтересованим да се поступно укључе у електронско подношење докумената.

У складу са плановима развоја информационог система Управа царина ће до краја године обезбедити техничке предуслове да се у електронско подношење докумената могу укључити сви учесници у царинском поступку.

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина