Preskoči veze navigacije
Технологија рада
Технички предуслови
Актуелно
Преузимање програма и докумената
Списак верификованих програма

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ 

 

Управа Царина Републике Србије је извршила све припреме и развила програм за електронско подношење докумената у ИСЦС. Да би корисници могли да користе ову могућност потребно је следеће:


• Поседовање персоналног рачунара са инсталираним WINDOWS оперативним системом (минимум Windows 2000).
• Коришћење модема за dial-up конекцију или frame relay. Dial-up се тарифира по цени локалног позива. У случају frame relay-а, корисник је у обавези да обезбеди прикључак на својој страни, као и да плаћа на обе стране гарантовани дигитални проток (CIR). Корисник је дужан да за frame relay поднесе захтев Телекому.
• За комуникацију са Управом царина користити софтвер прилагођен потребама комуникације са информационим системом Управе царина.
• Модул за штампу уградити према техничком упутству Управе царина.  

 

Корисник има могућност да користи програм за израду и електронско подношење царинских докумената који је израдила Управа царина (ElSub). За случај коришћења овог програма на рачунару је потребно инсталирати Microsoft. Net Framework 3.5 и Microstoft Visual J#.NET Redistributable Package 2.0, а препоручује се резолуција екрана 1024x768. Сав потребан софтвер, као и документацију, можете преузети овде.

 

Коришћење овог програма подразумева сагласносност корисника за прихватање доле наведених услова:

 

Дозвола за коришћење

Програм је бесплатан. Дозвољено је слободно копирање и дистрибуирање програма. 
 

Власништво над програмом и права

Програм је власништво Управе царина и заштићен је правом на интелектуалну својину.

 

Реверзибилни инжењеринг

Корисник је сагласан да неће вршити било какав реверзибилни инжењеринг, измене, раздвајање или превођење овог програма, како целог, тако и његових делова.

 

Одрицање од одговорности

Управа царина обезбеђује овај програм без икакве гаранције, било директне или подразумеване. Сав ризик коришћења програма у смислу квалитета и перформанси сноси корисник. Уколико се програм покаже као неисправан, све трошкове поправке, исправке и одржавања сноси корисник. Управа царина неће сносити било какву одговорност према кориснику у случају директне, индиректне, случајне, последичне или било које друге штете која може настати због коришћења или немогућности коришћења овог програма. Ово укључује, али се не ограничава на: губитак програма, погрешну обраду података и погрешно функционисање овог програма са било којим другим програмом.

 

Додатне напомене

Консултативни подаци који се користе у овом програму су ажурни на дан прављења дистрибуције (инсталације) овог програма. Управа царина може мењати ове податке без обавезе обавештавања корисника о томе. 

 

Алтернатива овом је да корисник свој програм за израду документације доради тако да омогући комуникацију са ИСЦС-ом и угради модул за штампу царинских докумената према техничком упутству Управе царина. 


За случај коришћења сопственог програма, софтвер за размену података подлеже верификацији Управе царина. Захтев за тестирање се подноси Сектору за информационе и комуникационе технологије Управе царина на обрасцу захтева који се са начином попуњавања налази у прилогу овог упутства. При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 320,00 динара на рачун 840-742221843-57.
 

Управа царина има право провере функционалности софтвера у сваком тренутку и задржава право да у случају злоупотребе ускрати право његовог коришћења.

 

Након извршеног тестирања програма, корисник може поднети захтев за добијање одобрења за коришћење електронског подношења докумената. Захтев се подноси Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63. Подношењем захтева корисник је дао сагласност за прихватање горе наведених услова.

 

За додатне информације се можете обратити електронском поштом на адресу epd@carina.rs, као и на телефон: 2015-888 од 07:30 до 15:30 часова.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина