Preskoči veze navigacije
Како до услуге
СМС
Говорни аутомат

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГЕ

 

Пријава за коришћење услуге подноси се на прописаном обрасцу Захтева за преглед тренутног стања банкарских гаранција и доставља редовном поштом Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама, у износу од 320,00 динара на рачун 840-742221843-57.
 
У складу са одредбом члана 5. Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', бр. 43/2003...и 98/2020) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку њиховог подношења, а одредбом члана 6. Закона, прописано је да се такса плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, у новцу, а уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.
 
По пријему захтева, царински орган, проверава да ли наведени подаци у захтеву одговарају преузетим подацима из регистра Пореске управе и да ли је захтев попуњен на прописан начин.
 
Ако је резултат провере позитиван, царински орган врши регистрацију подносиоца захтева у базу података ИС УЦ а ако је резултат прoвере негативан (захтев непотпун или су подаци нетачно наведени у захтеву), царински орган одбија поднети захтев.
 
У оба случаја царински орган обавештава подносиоца захтева писаним путем о статусу захтева и одлуку доставља редовном поштом.

 

 
 
 

Преузимање обрасца:

 Захтев за преглед тренутног стања гаранција

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина