Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

Е-ПОСЛОВАЊЕ СА УПРАВОМ ЦАРИНА

 

Република Србија - Министарство финансија - Управа царина (у даљем тексту: УЦРС), у циљу даљег развоја електронског пословања, уводи коришћење електронског потписа учесника у царинском поступку који поседују квалификовани електронски сертификат почев од  05.03.2012. године.

 

Електронски потпис представља модерну алтернативу за својеручни потпис и обезбеђује:
- утврђивање идентитета потписника
- прихватање података потписаних електронским потписом
- интегритет комуникације, директну повезаност са подацима на које се односи, и то на начин који омогућава увид у било коју измену изворних података

 

Електронско пословање са УЦРС подразумева спровођење царинског поступка у електронском окружењу, помоћу електронске размене података, уз примену електронског потписа, као и употребом информатичке опреме, сигурних телекомуникацијских канала, рачунарских мрежа, апликативних састава и других алата електронског пословања.

 

Увођењем порталних решења УЦРС је почела да нуди апликације својим спољним корисницима.
Спољни корисници су привредни субјекти који сарађују са УЦРС, односно лица која су, у складу са царинским прописима, овлашћена да предузимају све или неке радње у поступцима које спроводи УЦРС и која користе систем електронске размене података УЦРС.

 

ПРАВНИ ОСНОВ

 

● Закон о електронском потпису („Сл. гласник РС“, број 135/2004).
● Закон о електронском документу („Сл. гласник РС“, број 51/2009)
● Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, број 40/2010).
● Царински закон („Сл. гласник РС“, број 18 /2010)
● Уредба о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС“ број 93/2010)
Укључујући и све измене и допуне прописа.

 

Корисници треба да обрате пажњу на напред наведену законску регулативу, посебно ради накнадне контроле и омогућавања безбедног и трајног чувања електронских докумената у изворном облику.

 

Корисник који жели да му се омогући електронско пословање са царинским органима, претходно треба да испуни услове које одређује директор Управе царина.
 

 

 

 

На основу члана 255.тачка 2. Царинског закона („Сл. гласник РС“ број 73/2003, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 63/2006 - испр.,-/2010 – одлука УС и 18/2010 –др.закон), члана 4. став 3. Царинског закона („Сл. гласник РС“ број 18/2010), члана 6. и 7. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Сл. гласник РС“ број 93/2010), у вези са чланом 1.став 2. Закона о електронском потпису („Сл. гласник РС“ број 135/2004), директор Управе царина одређује


                                


ОПШТЕ УСЛОВЕ
ЗА Е- ПОСЛОВАЊЕ СА МИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА -  УПРАВОМ ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Услови који се захтевају за коришћење е-пословања са Министарством финансија Републике Србије - Управом царина су:


1. КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ

 

Све поруке које се размењују са Управом царина Републике Србије ради спровођења царински дозвољених поступака, морају бити потписане квалификованим електронским потписом. За ову сврху, могу се користити квалификовани електронски сертификати сертификационих тела за издавање електронских сертификата регистрованих у Републици Србији.

 

Регистар Сертификационих тела у Републици Србији води Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије, а објављен је на web страни министарства (http://www.kultura.gov.rs).


2. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ Е-ПОСЛОВАЊА

 

За омогућавање е-пословања коришћењем квалификованог електронског сертификата закључује се уговор са Управом царина Републике Србије, којим се регулишу права и обавезе и одговорност лица која желе да користе е-пословање и Управе царина Републике Србије. Уговор се закључује у писменој форми и корисник га својеручно потписује.

 

                                                       
3. ПРИЈАВА КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА ЗАСТУПНИКА ЗА РЕГУЛИСАЊЕ Е- ПОСЛОВАЊА

 

Корисник који жели да користи е-пословање са Управом царина претходно треба да поднесе пријаву квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е-пословања, која садржи податке о кориснику и заступнику за регулисање е-пословања.

 

 

 

 

За додатне информације о уговору и попуњавању пријава можете се обратити електронском поштом на адресу eposlovanje@carina.rs.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина